Algemene voorwaarden van Juridische Supermarkt

Algemene voorwaarden vanaf 7 oktober 2021 tot heden in pdf

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. Juridische Supermarkt: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
1. Juridische Supermarkt gevestigd aan de Javastraat 32 A te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27287838;
2. Juridische Supermarkt vestiging Arbeidsrecht: gevestigd aan de Barthold Ingellaan 2 te Ankeveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69152276.
b. klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Juridische Supermarkt een overeenkomst sluit;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Juridische Supermarkt.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Juridische Supermarkt en de klant.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Juridische Supermarkt vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst en annulering
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant akkoord is gegaan met het aanbod van Juridische Supermarkt.
3.2 Nadat de klant akkoord is gegaan met het aanbod, stuurt Juridische Supermarkt de klant een bevestiging via de e-mail.
3.3 Voordat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst kosteloos annuleren.
3.4 Indien de klant de overeenkomst annuleert nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, dan:
a. Worden de kosten voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden aan de klant in rekening gebracht;
b. Worden de eventuele (annulerings)kosten die Juridische Supermarkt aan een inschakelde derde dient te betalen aan de klant in rekening gebracht.
3.4 Annulering dient via de e-mail te geschieden.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Juridische Supermarkt draagt er zorg voor dat de uitvoering van de overeenkomst geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
4.2 Juridische Supermarkt heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst vertraagd wordt door toedoen van de klant, bijvoorbeeld doordat de klant niet tijdig alle gewenste gegevens aan Juridische Supermarkt verstrekt, dan kan Juridische Supermarkt daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5 Levertijd
5.1 De door Juridische Supermarkt opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
5.2 De levertijd gaat in op het moment dat de klant van Juridische Supermarkt een elektronische bevestiging heeft ontvangen en Juridische Supermarkt alle gegevens van de klant heeft ontvangen die nodig zijn om het document voor de klant op te kunnen stellen.
5.3 Indien er sprake is van overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 13, de wordt de levertijd verlengd met de periode dat de overmacht voortduurt.
5.4 Indien Juridische Supermarkt het vermoeden heeft dat de vermelde levertijd niet gehaald wordt, dan stelt Juridische Supermarkt de klant daarvan telefonisch of via de e-mail op de hoogte. Een overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden, op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.

Artikel 6 Prijs
6.1 De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief btw.
6.2 De prijzen voor de juridische diensten die op de website staan of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen door Juridische Supermarkt te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die partijen via de e-mail zijn overeengekomen.

Artikel 7 Correctieronde
7.1 De overeengekomen prijs is inclusief een correctieronde.
7.2 Correcties en/of aanpassingen en/of toevoegingen dienen binnen 14 dagen na de levering van het document in een keer aan Juridische Supermarkt kenbaar te worden gemaakt. Correcties en/of aanpassingen en/of toevoegingen die op een later tijdstip aan Juridische Supermarkt kenbaar worden gemaakt, zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en worden apart aan de klant in rekening gebracht.
7.3 Onder correctieronde in de zin van artikel 7.1 wordt niet verstaan:
a. Toevoegingen en/of aanpassingen in het document omdat de afspraken die de klant met de wederpartij wil overeenkomen en die in het geleverde document zijn opgenomen wijzigen;
b. Toevoegingen en/of aanpassingen ten gevolge van het wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten;
c. Toevoegingen en/of aanpassingen die de klant in het document verwerkt wil hebben omdat de klant tot andere inzichten is gekomen.
7.4 Indien de klant correcties, toevoegingen en/of aanpassingen wenst die niet onder de gratis correctieronde vallen, dan worden de kosten hiervan vooraf aan de klant kenbaar gemaakt. Nadat de klant akkoord is gegaan met deze kosten, wordt een aanvang gemaakt met de correcties, toevoegingen en/of aanpassingen.

Artikel 8 Facturatie en betaling
8.1 De factuur wordt via de e-mail gestuurd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Juridische Supermarkt aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
8.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de klant.
8.3 Het nog willen laten uitvoeren van correcties aan het geleverde document geeft de klant niet het recht de betaling van het factuurbedrag op te schorten.

Artikel 9 Gebruik van geleverde informatie en documenten
9.1 Het is de klant enkel toegestaan het geleverde document te gebruiken en/of op een website te plaatsen indien de factuur voor dit document is voldaan. Zolang de factuur niet is voldaan, is de klant niet gerechtigd op enige wijze gebruik te maken van het geleverde document.
9.2 De klant dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf, studie of in de privésfeer. Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen doen verschijnen of anderszins openbaar maken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging overeenkomstig lid 3 van dit artikel is toegestaan.
9.3 Het is de klant toegestaan een geleverde conceptbrief of een deel daarvan over te nemen en de wederpartij(en) hiervan in het bezit te stellen. Het is de klant toegestaan documenten die geleverd zijn voor een website op de betreffende website te plaatsen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en verjaring
10.1 Juridische Supermarkt kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Juridische Supermarkt is dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Juridische Supermarkt geleverde juridische dienst.
10.2 Juridische Supermarkt is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Juridische Supermarkt biedt niet de garantie dat het geleverde document het gewenste resultaat oplevert.
10.3 Juridische Supermarkt is niet aansprakelijk voor boetes, heffingen, premies of overige belastingen die door een derde, zoals een overheidsinstantie, worden opgelegd aan de klant die betrekking hebben op een rechtsverhouding waarvoor Juridische Supermarkt een document heeft opgesteld. In het bijzonder is Juridische Supermarkt niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de Belastingdienst oordeelt dat de rechtsverhouding tussen de klant en een derde, zoals een zzp’er, wordt gezien als een dienstverband.
10.4 Indien de klant wijzigingen heeft aangebracht aan het geleverde document, dan kan Juridische Supermarkt nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant daardoor lijdt.
10.5 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Juridische Supermarkt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Juridische Supermarkt worden verstrekt. Heeft de klant deze gegevens niet verstrekt, dan is Juridische Supermarkt niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
10.6 Juridische Supermarkt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Juridische Supermarkt is uit gegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij aan Juridische Supermarkt heeft verstrekt.
10.7 Juridische Supermarkt is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, vertragingsschade, gemiste besparingen, arbeidskosten, reputatieschade, boetes en/of overige overheidsmaatregelen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.8 Indien Juridische Supermarkt desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Gaat de verzekeraar niet over tot het uitkeren van een vergoeding, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.9 Alle aanspraken jegens Juridische Supermarkt die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Juridische Supermarkt zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 11 Auteursrechten
11.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde documenten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Juridische Supermarkt voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
11.2 De auteursrechten op geleverde documenten berusten bij Juridische Supermarkt.
11.3 De klant dient de auteursrechten van Juridische Supermarkt te allen tijde te respecteren.
11.4 Het is de klant ten strengste verboden de geleverde documenten te verkopen, tegen een vergoeding aan derden ter beschikking te stellen of op enige andere wijze commercieel te exploiteren.
11.5 Het is de klant wel toegestaan een opgesteld document door te verkopen indien Juridische Supermarkt het document heeft opgesteld voor een opdrachtgever/cliënt van de klant.
11.6 Indien de klant inbreuk maakt op de auteursrechten van Juridische Supermarkt, dan wordt alle schade die Juridische Supermarkt daardoor lijdt aan de klant in rekening gebracht. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.
11.7 Indien de klant in strijd handelt met artikel 11.4 en/of met artikel 9.2 en/of op enige andere wijze inbreuk maakt op de auteursrechten van Juridische Supermarkt, dan is de klant naast de schadevergoeding genoemd in artikel 11.6 aan Juridische Supermarkt een boete verschuldigd van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
12.1 Juridische Supermarkt is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
a. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Juridische Supermarkt omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
12.2 Indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Juridische Supermarkt gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Juridische Supermarkt kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor enige schade indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden; internet- en stroomstoring; storing in het mailverkeer; computervredebreuk of hackerattack; vertraging in de uitvoering of levering door haar leveranciers; overheidsmaatregelen; diefstal; brand; bedrijfsstoring; ziekte of persoonlijke familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Juridische Supermarkt de overeenkomst uitvoert.

Artikel 14 Geheimhouding
14.1 Juridische Supermarkt is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de klant de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Juridische Supermarkt tot mededeling verplicht.
14.2 Juridische Supermarkt heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de klant zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen indien 10 jaar of meer verstreken zijn nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 De rechtsverhouding tussen de klant en Juridische Supermarkt is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van Juridische Supermarkt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Datum van inwerkingtreding: 7 oktober 2021

Algemene voorwaarden vanaf 7 oktober 2021 tot heden in pdf
Algemene voorwaarden vanaf 1 januari 2014 t/m 6 oktober 2021 in pdf

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie