Algemene voorwaarden van Juridische Supermarkt

Algemene voorwaarden Juridische Supermarkt vanaf 8 maart 2023 tot heden in pdf.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. Juridische Supermarkt: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
1. Juridische Supermarkt gevestigd aan de Moskoureed 1 te Donkerbroek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27287838;
2. Juridische Supermarkt vestiging Arbeidsrecht: gevestigd aan de Barthold Ingellaan 2 te Ankeveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69152276.
b. klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die met Juridische Supermarkt een overeenkomst is aangegaan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Juridische Supermarkt;
d. document: het document, zoals, maar niet beperkt tot, een overeenkomst, voorwaarden of privacy beleid, en/of het advies dat Juridische Supermarkt aan de klant heeft opgeleverd.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Juridische Supermarkt en de klant.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Juridische Supermarkt vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst en annulering
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant akkoord is gegaan met het aanbod van Juridische Supermarkt.
3.2 Nadat de klant akkoord is gegaan met het aanbod, stuurt Juridische Supermarkt de klant een bevestiging via de e-mail.
3.3 Voordat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst kosteloos annuleren.
3.4 Indien de klant de overeenkomst annuleert nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, dan:
1. Worden de kosten voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden aan de klant in rekening gebracht;
2. Worden de eventuele (annulerings)kosten die Juridische Supermarkt aan een inschakelde derde dient te betalen aan de klant in rekening gebracht.
3.5 Annulering dient via de e-mail te geschieden.
3.6 Juridische Supermarkt heeft het recht de overeenkomst, zonder schadevergoeding aan de klant verschuldigd te zijn, te annuleren indien blijkt dat de gewenste werkzaamheden niet vallen binnen het specialisme van Juridische Supermarkt of indien er sprake is van een verstoorde werkrelatie tussen de klant en Juridische Supermarkt.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Juridische Supermarkt draagt er zorg voor dat de uitvoering van de overeenkomst geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. Juridische Supermarkt heeft een inspanningsverplichting en niet een resultaatverplichting.
4.2 Juridische Supermarkt heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren. Vertalingen verzorgt Juridische Supermarkt niet zelf, maar worden uitgevoerd door een vertaalbureau waarmee Juridische Supermarkt samenwerkt.
4.3 Tot de overeenkomst behoren niet fiscale diensten of het geven van fiscaal advies. Indien Juridische Supermarkt de klant een fiscaal advies geeft, dan kunnen hieraan nimmer rechten worden ontleend. Fiscale diensten behoren niet tot het specialisme van Juridische Supermarkt.

Artikel 5 Verplichtingen van de klant
5.1 Alle informatie die de klant aan Juridische Supermarkt verstrekt dient correct en volledig te zijn.
5.2 De klant is er verantwoordelijk voor dat tijdig alle informatie aan Juridische Supermarkt wordt verstrekt waarvan Juridische Supermarkt heeft laten weten dat die informatie noodzakelijk is of waarvan de klant redelijkerwijs dient te begrijpen dat die informatie noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
5.3 Juridische Supermarkt is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering van de overeenkomst doordat de klant niet tijdig zijn medewerking verleent, zoals het niet tijdig verstrekken van de benodigde informatie.

Artikel 6 Levertijd
6.1 De door Juridische Supermarkt opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. Een overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.
6.2 De levertijd gaat in op het moment dat de klant van Juridische Supermarkt een elektronische bevestiging heeft ontvangen en Juridische Supermarkt alle gegevens van de klant heeft ontvangen die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren.
6.3 Indien er sprake is van overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 15, de wordt de levertijd verlengd met de periode dat de overmacht voortduurt.

Artikel 7 Prijzen en uurtarieven
7.1 De opgegeven prijzen en uurtarieven zijn in euro’s en exclusief btw.
7.2 In beginsel voert Juridische Supermarkt geen werkzaamheden uit voor consumenten. Indien bij wijze van uitzondering een overeenkomst wordt aangegaan met een consument, dan wordt de prijs (tevens) inclusief btw aan de consument kenbaar gemaakt.
7.3 De prijzen voor de juridische diensten die op de website staan of anderszins kenbaar zijn gemaakt en het uurtarief van Juridische Supermarkt, kunnen door Juridische Supermarkt te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die of het uurtarief dat partijen zijn overeengekomen.
7.4 Indien op verzoek van de klant na de totstandkoming van de overeenkomst extra of gewijzigde werkzaamheden uitgevoerd worden, dan worden de extra kosten daarvan aan de klant in rekening gebracht. Dit kan een vaste extra prijs zijn of een vergoeding op basis van het uurtarief van Juridische Supermarkt.

Artikel 8 Correctieronde
8.1 De overeengekomen prijs voor het document is inclusief één correctieronde.
8.2 Correcties en/of aanpassingen en/of toevoegingen dienen binnen 14 dagen na de oplevering van het document in één keer aan Juridische Supermarkt kenbaar te worden gemaakt. Correcties en/of aanpassingen en/of toevoegingen die na de termijn genoemd in dit artikel aan Juridische Supermarkt kenbaar worden gemaakt, zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en hiervoor wordt een vergoeding aan de klant in rekening gebracht, bijvoorbeeld op basis van het uurtarief van Juridische Supermarkt.
8.3 Indien de klant eenmaal gebruik heeft gemaakt van de kosteloze correctieronde en daarna nieuwe aanpassingen en/of toevoegingen in het document wenst, dan wordt hiervoor een vergoeding aan de klant in rekening gebracht, bijvoorbeeld op basis van het uurtarief van Juridische Supermarkt.
8.4 Onder de correctieronde in de zin van artikel 8.1 wordt niet verstaan:
a. Toevoegingen en/of aanpassingen in het document omdat de afspraken die de klant met de wederpartij wil overeenkomen en die in het document zijn opgenomen wijzigen;
b. Toevoegingen en/of aanpassingen ten gevolge van het wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten;
c. Toevoegingen en/of aanpassingen die de klant in het document verwerkt wil hebben omdat de klant tot andere inzichten is gekomen.
8.5 Indien de klant correcties, toevoegingen en/of aanpassingen wenst die niet onder de gratis correctieronde vallen, dan heeft Juridische Supermarkt het recht daarvoor een vergoeding aan de klant in rekening te brengen, bijvoorbeeld op basis van zijn uurtarief.

Artikel 9 Facturatie en betaling
9.1 De factuur wordt via de e-mail gestuurd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
9.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de klant.
9.3 Het nog willen laten uitvoeren van correcties aan het document, het nog niet gelezen of gecontroleerd hebben van het document of het niet gebruiken van het document, geeft de klant niet het recht de betaling van de factuur op te schorten.
9.4 Indien de klant een factuur niet tijdig betaalt, dan heeft Juridische Supermarkt het recht de uitvoering van de werkzaamheden voor de klant op te schorten, ook indien deze werkzaamheden geen betrekking hebben op de openstaande factuur, totdat de klant alle aan Juridische Supermarkt verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 10 Gebruik van geleverde informatie en documenten
10.1 Het is de klant enkel toegestaan het document te gebruiken en/of op een website te plaatsen indien de factuur voor dit document is voldaan. Zolang de factuur niet is voldaan, is de klant niet gerechtigd op enige wijze gebruik te maken van het document.
10.2 De klant dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf, studie of in de privésfeer. Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging overeenkomstig lid 3 van dit artikel is toegestaan.
10.3 Het is de klant toegestaan een geleverde conceptbrief of een deel daarvan over te nemen en de wederpartij(en) hiervan in het bezit te stellen. Het is de klant toegestaan documenten die geleverd zijn voor een website op de betreffende website te plaatsen.

Artikel 11. Controle en klachten
11.1 De klant dient onverwijld na de oplevering van een document of van werkzaamheden te controleren of het document of de uitgevoerde werkzaamheden naar wens zijn. De klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het document compleet is en in overeenstemming is met de afspraken die hij wenst te maken met zijn wederpartij.
11.2 Klachten over het document of over uitgevoerde werkzaamheden dienen, op straffe van verval van rechten, binnen 14 dagen na de oplevering via de e-mail aan Juridische Supermarkt kenbaar te worden gemaakt.
11.3 Na het verstrijken van de klachttermijn genoemd in artikel 11.2 wordt de klant geacht volledig akkoord te zijn met het document en met de uitgevoerde werkzaamheden en is de overeenkomst volledig afgerond.
11.4 Indien de klant na het verstrijken van de klachttermijn genoemd in artikel 11.2 wijzigingen of aanvullingen wenst in het document, dan heeft Juridische Supermarkt het recht daarvoor kosten in rekening te brengen, bijvoorbeeld een vergoeding op basis van zijn uurtarief.
11.5 De klant dient Juridische Supermarkt de mogelijkheid te geven de gegrondheid van een klacht te onderzoeken en, indien een klacht door Juridische Supermarkt gegrond wordt geacht, herstelwerkzaamheden uit te voeren, zoals het aanpassen van het document.
11.6 Herstelwerkzaamheden die door de klant of door een derde zijn uitgevoerd, worden nimmer vergoed en geven de klant niet het recht de betaling op te schorten.
11.7 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Juridische Supermarkt, Juridische Supermarkt is niet verplicht een klacht verder kosteloos in behandeling te nemen en Juridische Supermarkt is niet aansprakelijk indien:
1. De klant andere of aanvullende afspraken wenst dan de afspraken die voorafgaand aan het opstellen van het document zijn besproken;
2. De wederpartij van de klant het niet eens is met de afspraken opgenomen in het document;
3. De klacht betrekking heeft op de lay-out van het document;
4. De klacht betrekking heeft op de inhoud van een afspraak die in opdracht van de klant is opgenomen in het document;
5. Door wijzigingen in wet- of regelgeving na de oplevering van het document of door nieuwe wet- of regelgeving in werking getreden na de oplevering van het document een bepaling in het document in strijd is met deze gewijzigde of nieuwe wet- of regelgeving;
6. Juridische Supermarkt is uitgegaan van door de klant verstrekte informatie of gegevens die niet correct of volledig is.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en verjaring
12.1 Juridische Supermarkt kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Juridische Supermarkt is dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Juridische Supermarkt geleverde juridische dienst.
12.2 Adviezen worden naar beste inzicht gegeven, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen besluiten en (rechts)handelingen, ook indien deze (mede) gebaseerd zijn op een advies van Juridische Supermarkt.
12.3 Het gebruik van het document is geheel voor eigen risico. Juridische Supermarkt is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van het document. Juridische Supermarkt biedt niet de garantie dat het document het gewenste resultaat oplevert.
12.4 Juridische Supermarkt is niet aansprakelijk indien de klant of de wederpartij van de klant in strijd heeft gehandeld met een of meerdere bepalingen opgenomen in het document of indien de wederpartij van de klant zijn verplichtingen jegens de klant niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Juridische Supermarkt kan nimmer garanderen dat het gebruik van het document ertoe leidt dat de wederpartij van de klant al zijn verplichtingen jegens de klant nakomt.
12.5 Juridische Supermarkt is niet aansprakelijk voor boetes, heffingen, premies of overige belastingen die door een derde, zoals een overheidsinstantie, worden opgelegd aan de klant die betrekking hebben op een rechtsverhouding waarvoor Juridische Supermarkt een document heeft opgesteld. In het bijzonder is Juridische Supermarkt niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de Belastingdienst oordeelt dat de rechtsverhouding tussen de klant en een derde, zoals een zzp’er, wordt gezien als een (fictief) dienstverband.
12.6 Indien de klant wijzigingen heeft aangebracht aan het document, dan kan Juridische Supermarkt nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant daardoor lijdt en is Juridische Supermarkt niet meer verantwoordelijk voor de inhoud van het document.
12.7 De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Juridische Supermarkt is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Juridische Supermarkt tegen alle aanspraken ter zake.
12.8 Juridische Supermarkt is niet aansprakelijk voor de fouten van derden, zoals een vertaalbureau, die worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.9 Juridische Supermarkt is niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste inkomsten, schadevergoeding die de klant aan een derde dient te betalen, kosten van een rechtszaak of van juridische bijstand, vertragingsschade, gemiste besparingen, arbeidskosten, reputatieschade, boetes, naheffingen, fiscale nadelige gevolgen, bedrijfsschade, letselschade en schade door bedrijfsstagnatie.
12.10 Indien Juridische Supermarkt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of een aansprakelijkheidsbeperking door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Juridische Supermarkt beperkt tot eenmaal het bedrag dat aan de klant is gefactureerd voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Juridische Supermarkt is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Juridische Supermarkt uitkeert.
12.11 Aansprakelijkheid aan de zijde van Juridische Supermarkt ontstaat pas op het moment dat de klant Juridische Supermarkt binnen de klachttermijn genoemd in artikel 11.2 een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin duidelijk de tekortkoming van Juridische Supermarkt is omschreven en waarin Juridische Supermarkt wordt verzocht binnen een redelijke termijn de tekortkoming te herstellen en Juridische Supermarkt aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven.
12.12 Rechtsvorderingen dienen ingesteld te worden binnen 1 jaar na de oplevering van het document of de werkzaamheden waarop de rechtsvordering betrekking heeft. Na deze termijn vervalt de rechtsvordering.

Artikel 13 Auteursrechten
13.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van documenten of gegevens die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Juridische Supermarkt voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
13.2 De auteursrechten op geleverde documenten berusten bij Juridische Supermarkt.
13.3 De klant dient de auteursrechten van Juridische Supermarkt te allen tijde te respecteren.
13.4 Het is de klant ten strengste verboden de documenten te verkopen, tegen een vergoeding aan derden ter beschikking te stellen of op enige andere wijze commercieel te exploiteren.
13.5 Het is de klant wel toegestaan het document door te verkopen indien Juridische Supermarkt het document heeft opgesteld voor een opdrachtgever/cliënt van de klant.
13.6 Indien de klant inbreuk maakt op de auteursrechten van Juridische Supermarkt, dan wordt alle schade die Juridische Supermarkt daardoor lijdt aan de klant in rekening gebracht. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.
13.7 Indien de klant in strijd handelt met artikel 13.4 en/of met artikel 10.2 en/of op enige andere wijze inbreuk maakt op de auteursrechten van Juridische Supermarkt, dan is de klant naast de schadevergoeding genoemd in artikel 13.6 aan Juridische Supermarkt een boete verschuldigd van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
14.1 Juridische Supermarkt is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
a. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Juridische Supermarkt omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
14.2 Indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Juridische Supermarkt gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Juridische Supermarkt kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor enige schade indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden; internet- en stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; computervredebreuk, hackerattack of cyberaanval; vertraging in de uitvoering of levering door zijn leveranciers; overheidsmaatregelen; diefstal; brand; bedrijfsstoring; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Juridische Supermarkt de overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren.

Artikel 16 Geheimhouding en dossiers
16.1 Juridische Supermarkt is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover hij van de klant de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Juridische Supermarkt tot mededeling verplicht.
16.2 Juridische Supermarkt heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de klant zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen indien 10 jaar of meer verstreken zijn nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 17 Verval van vorderingsrecht
17.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervalt een vorderingsrecht in ieder geval binnen 1 jaar na het ontstaan van het vorderingsrecht.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 De rechtsverhouding tussen de klant en Juridische Supermarkt is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.
18.2 De rechter in de vestigingsplaats van Juridische Supermarkt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Juridische Supermarkt zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Inwerkingtreding: 8 maart 2023

Algemene voorwaarden vanaf 8 maart 2023 tot heden in pdf.
Algemene voorwaarden vanaf 7 oktober 2021 t/m 7 maart 2023 in pdf
Algemene voorwaarden vanaf 1 januari 2014 t/m 6 oktober 2021 in pdf

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring