Wat is een huurkoopovereenkomst?

In artikel 7A:1576h lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) is de huurkoopovereenkomst als volgt omschreven:

Huurkoop is de koop en verkoop op afbetaling, waarbij partijen overeenkomen, dat de verkochte zaak niet door enkele aflevering in eigendom overgaat, maar pas door vervulling van de opschortende voorwaarde van algehele betaling van wat door de koop uit hoofde van de koopovereenkomst verschuldigd is.

Indien de overeenkomst niet de naam “Huurkoopovereenkomst” heeft, maar dezelfde strekking heeft zoals hierboven omschreven, dan wordt de overeenkomst als huurkoop aangemerkt.

Wettelijke eisen huurkoopovereenkomst

De huurkoopovereenkomst dient schriftelijk te worden aangegaan. Indien de huurkoper een consument is, dan valt de huurkoopovereenkomst ook onder afdeling 2 van boek 7 van het BW en wordt de huurkoopovereenkomst tevens aangemerkt als een kredietovereenkomst. Op een dergelijke huurkoopovereenkomst is het herroepingsrecht van toepassing. Dit betekent o.a. dat de consument het recht heeft zonder opgave van redenen de huurkoopovereenkomst te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen na de totstandkoming van de huurkoopovereenkomst.

Eigendomsovergang en terugvorderen van geleverde zaak

De eigendom van de geleverde zaak gaat van rechtswege op de koper over op het moment dat de koper de gehele koopprijs heeft betaald. De geleverde zaak kan alleen door de verkoper van de koper worden teruggevorderd indien de koper niet tijdig zijn betalingsverplichtingen nakomt en de koper geen gehoor heeft gegeven aan een ingebrekestelling waarin de koper een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen.

Auteur: mr. Mirjam Geuze
Specialist: contractenrecht, handelsrecht, ICT-recht, intellectueel eigendomsrecht

info@juridische-supermarkt.nl

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring