Wat is een vrijwilligersovereenkomst?

Een vrijwilligersovereenkomst is een overeenkomst tussen een organisatie en een natuurlijke persoon waarin de afspraken zijn opgenomen i.v.m. de werkzaamheden die de natuurlijke persoon op vrijwillige basis voor de organisatie uitvoert. Op vrijwillige basis betekent dat de vrijwilliger geen loon ontvangt. De vrijwilliger kan wel recht hebben op een vrijwilligersvergoeding en/of op een onkostenvergoeding.

Welke organisaties kunnen vrijwilligersovereenkomsten aangaan?

De volgende organisaties kunnen vrijwilligerswerk laten uitvoeren door natuurlijke personen:

 • Een organisatie die niet onderworpen is aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld;
 • Een sportvereniging of sportstichting;
 • Een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). (Instellingen kunnen aan de Belastingdienst vragen om hen aan te wijzen als ANBI.)

Doel van de vrijwilligersovereenkomst

Het doel van de vrijwilligersovereenkomst is:

 • De afspraken duidelijk vastleggen tussen de vrijwilliger en de organisatie. Dit betekent o.a. dat in de vrijwilligersovereenkomst moet worden omschreven welke werkzaamheden de vrijwilliger uitvoert, zodat voorkomen wordt dat de vrijwilliger taken op zich neemt die niet tot zijn bevoegdheden behoren;
 • Om te voorkomen dat de rechtsverhouding tussen de vrijwilliger en de organisatie wordt gezien als een arbeidsovereenkomst.

Vergoeding voor de vrijwilliger

In de vrijwilligersovereenkomst kan worden opgenomen dat de vrijwilliger recht heeft op:

 • Een vrijwilligersvergoeding;
 • Een onkostenvergoeding.
Vrijwilligersvergoeding

Op de website van de Belastingdienst staat dat indien de vrijwilliger 21 jaar of ouder is en de vrijwilliger een vergoeding per uur ontvangt de vergoeding niet meer mag zijn dan € 5,00 per uur, met een maximum van € 180,- per maand en van € 1.800,- per jaar. Is de vrijwilliger jonger dan 21 jaar, dan mag de vergoeding maximaal € 2,75 per uur zijn, met een maximum van € 180,- per maand en van € 1.800,- per jaar.

Wordt met de vrijwilliger geen vergoeding per uur overeengekomen, dan ontvangt de vrijwilliger een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. In een dergelijk geval mag de vergoeding maximaal € 180,- per maand en € 1.800,- per jaar bedragen.

Is de vrijwilligersvergoeding die de vrijwilliger ontvangt hoger dan de bovengenoemde bedragen, dan is de vrijwilligersvergoeding belast voor de loon- en inkomstenbelasting, tenzij deze kostendekkend is (dus dat met de vergoeding de gemaakte kosten kunnen worden gedekt).

Onkostenvergoeding

Ontvangt de vrijwilliger een vergoeding voor de kosten die hij maakt in het kader van zijn vrijwilligerswerk, dan is de vergoeding voor deze kosten niet belast. De vergoeding voor gemaakte kosten kan bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding zijn. Een kilometervergoeding voor kilometers die zijn gemaakt met de eigen auto mag kostendekkend zijn. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen van de grens van € 0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt.

Vrijwilliger ontvangt vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding

De vergoeding die de vrijwilliger in totaal maximaal mag ontvangen, dus de vrijwilligersvergoeding + de onkostenvergoeding, bedraagt € 180,- per maand en € 1.800,- per jaar. Ontvangt de vrijwilliger meer dan hetgeen maximaal is toegestaan per maand of per jaar, dan is er geen sprake van een vrijwilligersvergoeding en wordt de vergoeding gezien als loon.

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring