Blog rechtsgebied: Arbeidsrecht

Wijziging ketenregeling door inwerkingtreding WWZ

Een van de doelen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het verbeteren van de rechtspositie van de werknemer met een tijdelijk arbeidscontract. Om dat doel te realiseren is op 1 juli 2015 de nieuwe ketenregeling in werking getreden. 

Lees verder >

Aanzegplicht opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid

Per 1 januari 2015 is door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid de aanzegplicht opgenomen in de wet. De aanzegplicht is opgenomen om de werknemer die voor bepaalde tijd in dienst is tijdig duidelijkheid te geven over zijn positie.

Lees verder >

Proeftijd in tijdelijk arbeidscontract

Door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het wetsartikel over de proeftijd in een arbeidscontract op 1 januari 2015 gewijzigd. Artikel 7:652 lid 4 Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:”Er kan geen proeftijd worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor ten hoogte 6 maanden”. 

Lees verder >

Concurrentiebeding in tijdelijk arbeidscontract verboden

Door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het vanaf 1 januari 2015 in beginsel niet meer toegestaan in het arbeidscontract voor een bepaalde tijd een concurrentiebeding en/of relatiebeding of te nemen. Artikel 7:653 lid 1 Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: “Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig indien:

Lees verder >

Wat is een vrijwilligersovereenkomst?

Een vrijwilligersovereenkomst is een overeenkomst tussen een organisatie en een natuurlijke persoon waarin de afspraken zijn opgenomen i.v.m. de werkzaamheden die de natuurlijke persoon op vrijwillige basis voor de organisatie uitvoert. Op vrijwillige basis betekent dat de vrijwilliger geen loon ontvangt. De vrijwilliger kan wel recht hebben op een vrijwilligersvergoeding en/of op een onkostenvergoeding.

Lees verder >

Wat is een nul-uren contract?

Een nul-uren contract is een flexibele arbeidsovereenkomst. Met de werknemer wordt niet overeenkomen hoeveel uren hij werkt. Bij een nul-uren contract gaat de werknemer aan het werk wanneer hij wordt opgeroepen.

Lees verder >

Wat is een min-max contract?

Een min-max contract is een flexibele arbeidsovereenkomst. Met de werknemer wordt overeengekomen het minimaal aantal uren per week, per maand of per jaar dat de werknemer werkt. De werknemer gaat aan het werk op het moment dat hij door de werkgever wordt opgeroepen.

Lees verder >

Wat is een arbeidsovereenkomst?

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten (Artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek).

Lees verder >

Arbeidsovereenkomst en de eisen van de wet

In de wet zijn eisen opgenomen waarvan niet ten nadele van de werknemer kan worden afgeweken. Hieronder een opsomming van een aantal eisen die i.v.m. de arbeidsovereenkomst in de wet zijn opgenomen:

Lees verder >

Arbeidsovereenkomst wat moet er in staan?

In de arbeidsovereenkomst moeten de afspraken worden opgenomen tussen de werkgever en de werknemer i.v.m. de arbeidsrelatie die deze partijen met elkaar gaan. De inhoud van de arbeidsovereenkomst is o.a. afhankelijk van de looptijd van de arbeidsovereenkomst en van de functie van de werknemer.

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie