Arbeidsovereenkomst en de eisen van de wet

In de wet zijn eisen opgenomen waarvan niet ten nadele van de werknemer kan worden afgeweken. Hieronder een opsomming van een aantal eisen die i.v.m. de arbeidsovereenkomst in de wet zijn opgenomen:

Proeftijd

De proeftijd dient schriftelijk te worden overeengekomen. Bij een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van maximaal 2 maanden. Er kan geen proeftijd worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor ten hoogste 6 maanden. Bij een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste:

  • 1 maand, indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor korter dan 2 jaar (en langer dan 6 maanden);
  • 2 maanden, indien de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor 2 jaar of langer.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt overeengekomen. In beginsel kan een concurrentiebeding alleen worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zie Concurrentiebeding in tijdelijk arbeidscontract verboden. In het concurrentiebeding dient te worden opgenomen de aard, de plaats en de tijd van de werkzaamheden waarop het concurrentiebeding betrekking heeft.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een bepaalde tijd, dan dient de werkgever schriftelijk 1 maand voor het verstrijken van de looptijd aan de werknemer kenbaar te maken of hij de arbeidsovereenkomst verlengt. Een arbeidsovereenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan, kan slechts tussentijds worden beëindigd, indien partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen. Indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst opzegging vereist.

Toestemming voor opzegging van UWV

Is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd, is overeengekomen dat aan het einde van de looptijd opzegging is vereist, of is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan, dan dient de werkgever om op te kunnen zeggen toestemming daarvoor te hebben van het UWV.

Opzegverboden

Het is de werkgever o.a. niet toegestaan de arbeidsovereenkomst op te zeggen:

  • Indien de werknemer wegens ziekte zijn arbeid niet verrichten;
  • Gedurende de periode dat de werknemer zwanger is;
  • Gedurende de periode dat de werknemer gebruik maakt van zijn ouderschapsverlof.

Verplichting tot tewerkstelling

De werkgever is in beginsel verplicht de werknemer te werk te stellen gedurende de arbeidsovereenkomst, dus ook na de opzegging. Wangedrag of gebrek aan werk is een gegronde reden om de werknemer de toelating tot de arbeid te ontzeggen. Echter uit de jurisprudentie blijkt dat een op non-actiefstelling in afwachting van een ontslagvergunning slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk is.

Beëindigingsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan te allen tijde beëindigd worden indien beide partijen daarmee akkoord gaan. Een dergelijk akkoord en de overeengekomen ontslagvergoeding kan verwerkt worden in een beëindigingsovereenkomst die door beide partijen dient te worden ondertekend.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring