Aanzegplicht opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid

Per 1 januari 2015 is door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid de aanzegplicht opgenomen in de wet. De aanzegplicht is opgenomen om de werknemer die voor bepaalde tijd in dienst is tijdig duidelijkheid te geven over zijn positie. De aanzegplicht is in artikel 7:668 Burgerlijk Wetboek opgenomen en houdt in dat de werkgever de werknemer met een arbeidscontract voor bepaalde tijd 1 maand voor het verstrijken van de looptijd dient in te lichten over:

  1. Het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst; en
  2. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, de voorwaarden waaronder de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

Uitzondering op de aanzegplicht

De aanzegplicht zoals hierboven omschreven is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor korter dan 6 maanden. Ook geldt de aanzegplicht niet indien schriftelijk bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst met de werknemer is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld.

Gevolgen niet nakomen van aanzegplicht

Indien de werkgever zich niet houdt aan zijn aanzegplicht, dan is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het maandelijkse loon van de werknemer.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring