Concurrentiebeding in tijdelijk arbeidscontract verboden

Door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het vanaf 1 januari 2015 in beginsel niet meer toegestaan in het arbeidscontract voor een bepaalde tijd een concurrentiebeding en/of relatiebeding of te nemen. Artikel 7:653 lid 1 Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:

“Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig indien:

  • de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan; en
  • de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

Uitzondering op verbod

Op het verbod van het opnemen van een concurrentiebeding of relatiebeding in een tijdelijk arbeidscontract geldt een uitzondering. Een concurrentiebeding of relatiebeding kan wel worden opgenomen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd indien uit de bij dat concurrentiebeding of relatiebeding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het concurrentiebeding of relatiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring