Arbeidsovereenkomst wat moet er in staan?

In de arbeidsovereenkomst moeten de afspraken worden opgenomen tussen de werkgever en de werknemer i.v.m. de arbeidsrelatie die deze partijen met elkaar gaan. De inhoud van de arbeidsovereenkomst is o.a. afhankelijk van de looptijd van de arbeidsovereenkomst en van de functie van de werknemer.

In de wet zijn een aantal bepalingen opgenomen waarvan niet ten nadele van de werknemer mag worden afgeweken, zogenaamde dwingendrechtelijke wetsbepalingen, zie Arbeidsovereenkomst en de eisen van de wet. Het is belangrijk dat in de arbeidsovereenkomst geen afspraken staan die in strijd zijn met dwingendrechtelijke wetsbepalingen. Hieronder een niet-limitatieve opsomming van bepalingen die in een arbeidsovereenkomst staan.

De looptijd van de arbeidsovereenkomst

De periode waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan dient in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen. De arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Ook dient duidelijk in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen de datum van de indiensttreding.

Functie van de werknemer

In de arbeidsovereenkomst moet de functie van de werknemer staan. Om ervoor te zorgen dat het voor de werknemer duidelijk is wat van hem verwacht wordt, is het belangrijk om in de arbeidsovereenkomst te omschrijven welke werkzaamheden hij in het kader van zijn functie dient uit te voeren.

Proeftijd

Partijen kunnen een proeftijd overeenkomen indien de arbeidsovereenkomst een looptijd heeft van langer dan 6 maanden, zie Proeftijd in tijdelijk arbeidscontract. Een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen.

Omvang van de arbeidsovereenkomst en werktijden

De omvang van de arbeidsovereenkomst houdt in hoeveel uren in de week de werknemer voor de werkgever zal werken. Dit moet in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Indien er sprake is van een parttime dienstverband, dan is het verstandig om in de arbeidsovereenkomst op te nemen op welke dagen in de week de werknemer werkzaam zal zijn. Daarnaast worden vaak de werktijden die gelden bij de werkgever in de arbeidsovereenkomst opgenomen.

Loon & vakantietoeslag

De hoogte van het loon, de eventuele bonus, en de vakantietoeslag waarop de werknemer recht heeft, moeten in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen evenals het moment waarop de uitbetaling daarvan zal plaatsvinden.

Onkostenvergoeding

De werknemer en de werkgever kunnen overeenkomen dat de werknemer recht heeft op een onkostenvergoeding, zoals een reiskostenvergoeding. In een dergelijk geval worden de hoogte van de onkostenvergoeding en de wijze waarop de werknemer aanspraak kan maken op de onkostenvergoeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen.

Vakantiedagen

Het aantal vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft staat in de arbeidsovereenkomst. Afhankelijk van de branche van de werkgever, is het de werkgever toegestaan (een deel van) de vakantiedagen in een bepaalde periode vast te leggen, zoals dat vaak gebeurt in het onderwijs.

Arbeidsongeschiktheid

In de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen voor welk tijdstip en bij wie de werknemer zich ziek dient te melden. Daarnaast staat in de arbeidsovereenkomst welk percentage van het loon de werknemer bij ziekte doorbetaald krijgt.

Ter beschikking stellen van bedrijfseigendommen

De bedrijfseigendommen, zoals een telefoon, laptop of bedrijfskleding, die aan de werknemer gedurende de arbeidsrelatie ter beschikking worden gesteld, kunnen in de arbeidsovereenkomst omschreven worden. Daarnaast kan worden opgenomen wanneer de bedrijfseigendommen terug moeten worden gegeven, zoals: onverwijld na het einde van de arbeidsovereenkomst, bij schorsing en bij langdurige ziekte.

Verbod op nevenwerkzaamheden

Indien dat binnen de grenzen van het goed werknemerschap verlangd kan worden van de werknemer, kan de werknemer verboden worden gedurende de arbeidsovereenkomst betaalde nevenwerkzaamheden uit te voeren. Het uitvoeren van nevenwerkzaamheden kan namelijk belangenstrengeling tot gevolg hebben. Of een verbod op nevenwerkzaamheden stand houdt, hangt o.a. af van de omvang van de arbeidsovereenkomst en van de functie van de werknemer. Wordt de werknemer beperkt in het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden na afloop van de arbeidsovereenkomst, dan is er sprake van een concurrentiebeding, zie hieronder.

Concurrentiebeding

Met de werknemer kan in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding worden overeengekomen. In beginsel kan alleen een concurrentiebeding worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Zie voor meer informatie over het concurrentiebeding Concurrentiebeding in tijdelijk arbeidscontract verboden. Aan het concurrentiebeding kan een boetebeding worden toegevoegd.

Relatiebeding

Partijen kunnen in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet in dienst mag treden bij of werkzaamheden mag verrichten voor opdrachtgevers of klanten van de werkgever. Dit is een zogenaamd relatiebeding. Een relatiebeding is een soort concurrentiebeding. Een relatiebeding is, net zoals een concurrentiebeding, in beginsel niet toegestaan bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Eenzijdig wijzigingsbeding

In de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat de werkgever het recht heeft de arbeidsovereenkomst te wijzigen indien de werkgever daarbij een belang heeft dat zwaarder weegt dan het belang van de werknemer dat daardoor wordt geschaad.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring