Hoe komt een overeenkomst tot stand?

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Een overeenkomst kan op verschillende manieren tot stand komen. Een overeenkomst kan tot stand komen:

  • Mondeling, zoals de koop van een brood bij de bakker;
  • Elektronisch, zoals via een webshop of via de e-mail;
  • Schriftelijk, bijvoorbeeld indien beide partijen de overeenkomst ondertekenen of doordat een inschrijfformulier wordt ondertekend.

Een mondelinge overeenkomst is geldig, tenzij de wet eist dat de overeenkomst schriftelijk tot stand dient te komen.

Herroepelijkheid aanbod

Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor aanvaarding inhoudt. De wettelijke bepaling is van regelend recht. Ondanks het feit dat het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt, is herroeping wel mogelijk indien uit het aanbod volgt dat die termijn er niet toe strekt de aanbieder voor de gestelde termijn te binden. De herroeping kan slechts plaatsvinden, zolang het aanbod nog niet door de wederpartij is aanvaard, tenzij een vrijblijvend aanbod is gedaan, zie hieronder.

Vrijblijvend aanbod

Het aanbod kan wel na de aanvaarding worden herroepen indien het aanbod de mededeling bevat dat het vrijblijvend wordt gedaan. De vrijblijvendheid van het aanbod kan bijvoorbeeld in de offerte of in de algemene voorwaarden worden opgenomen. De herroeping van een vrijblijvend aanbod dient zo spoedig mogelijk na de aanvaarding te geschieden.

Verval van het aanbod

Een mondeling aanbod vervalt, wanneer het niet onmiddellijk wordt aanvaard. Een schriftelijk aanbod vervalt, wanneer het niet binnen een redelijke tijd wordt aanvaard. Een aanbod vervalt, doordat het wordt verworpen. De wettelijke bepaling is van regelend recht. Dit betekent dat bijvoorbeeld in de offerte en/of in de algemene voorwaarden kan worden opgenomen binnen welke termijn het aanbod vervalt.

Auteur: mr. Mirjam Geuze
Specialist: contractenrecht, handelsrecht, ICT-recht, intellectueel eigendomsrecht

info@juridische-supermarkt.nl

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring