Uitleg van overeenkomst en algemene voorwaarden

 

Uitleg van overeenkomst

In de wet zijn geen regels opgenomen over op welke wijze een overeenkomst uitgelegd moet worden. Uit de rechtspraak volgt dat:

bij uitleg van bepalingen in een overeenkomst gekeken moet worden naar de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.”

Bij de uitleg van de overeenkomst is mede van belang tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. Het enkel uitleggen van bepalingen in de overeenkomst naar de taalkundige betekenis wordt in de rechtspraak verworpen. Het gaat bij de uitleg van een overeenkomst om hetgeen partijen hebben beoogd. De bedoeling van partijen dient bij de uitleg van de overeenkomst te worden achterhaald. Vaak worden de overwegingen van partijen om de overeenkomst aan te gaan in de considerans (inleiding) van de overeenkomst opgenomen.

Uitleg van algemene voorwaarden

Voor algemene voorwaarden die van toepassing zijn op overeenkomsten die met consumenten worden gesloten geldt niet de uitlegregel zoals hierboven omschreven, aangezien (meestal) over de inhoud van de algemene voorwaarden door partijen niet wordt onderhandeld. De algemene voorwaarden worden als het ware aan de consument opgelegd.

Indien onduidelijkheid bestaat over de inhoud van de algemene voorwaarden, dan prevaleert de voor de wederpartij gunstigste uitleg, artikel 6:238 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Daarom is het van belang dat de algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn.

Auteur: mr. Mirjam Geuze
Specialist: contractenrecht, handelsrecht, ICT-recht, intellectueel eigendomsrecht

info@juridische-supermarkt.nl

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring