Verhuur 290-bedrijfsruimte en wetgeving

Indien de huurovereenkomst betrekking heeft op een 290-bedrijfsruimte, dan wordt de inhoud van de huurovereenkomst o.a. bepaald door dwingendrechtelijke wetsbepalingen. Er is sprake van een 290-bedrijfsruimte indien:

  • Het gehuurde een gebouwde onroerende zaak is;
  • Het gehuurde een van de volgende bestemmingen heeft: kleinhandelsbedrijf, café of restaurant, afhaal- of besteldienst, ambachtsbedrijf of hotel- of kampeerbedrijf;
  • Het gehuurde voor het publiek toegankelijk is.

Huurovereenkomst 290-bedrijfsruimte voor 5 jaar

De huurovereenkomst van een 290-bedrijfsruimte geldt voor 5 jaar, of als partijen een langere termijn zijn overeengekomen voor die langere duur. De huurovereenkomst die voor 5 jaar geldt, wordt na het verstrijken van de looptijd van rechtswege met 5 jaar verlengd. Na 10 jaar ontbreekt deze termijnbescherming van 5 plus 5 jaar en kunnen partijen op het punt van de duur van de huurovereenkomst vrijelijk afspreken wat zij willen. Het dwingend recht legt partijen dan op dit gebied geen wettelijke beperkingen meer op.

Indien partijen zijn overeengekomen dat de huurovereenkomst van een 290-bedrijfsruimte een looptijd heeft van korter dan 5 jaar, dan geldt de huurovereenkomst ingevolge artikel 7:292 Burgerlijk Wetboek toch voor 5 jaar, tenzij de huurovereenkomst is aangegaan voor 2 jaar of korter, zie hieronder.

Opzegging 290-bedrijfsruimte

De huurovereenkomst die voor 5 jaar geldt, kan tegen het einde van de looptijd worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar. Indien de verhuurder de huurovereenkomst opzegt, dan dient hij in de opzeggingsbrief de gronden van de opzegging te vermelden. Indien de verhuurder niet de opzeggrond vermeldt, dan is de opzegging nietig.

Als de huurder niet binnen 6 weken na de opzegging te kennen heeft gegeven dat hij instemt met de opzegging, dan kan de verhuurder een beëindigingsprocedure bij de rechter starten. In een dergelijk geval blijft de huurovereenkomst van kracht totdat de rechter een beslissing heeft genomen. De rechter zal de vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst slechts toewijzen, indien de verhuurder opzegt wegens een van de wettelijke beëindigingsgronden. De opzegging van de huurovereenkomst is niet vereist indien de beëindiging van de huurovereenkomst, na de totstandkoming van de huurovereenkomst, met wederzijds goedvinden geschiedt.

Huurovereenkomst 290-bedrijfsruimte voor 2 jaar of korter

Indien partijen overeenkomen dat de huurovereenkomst van de 290-bedrijfsruimte 2 jaar of korter is, dan zijn een aantal dwingendrechtelijke wetsbepalingen i.v.m. de duur van de huurovereenkomst en de opzegging niet van toepassing. De huurovereenkomst geldt dan dus niet van rechtswege voor 5 jaar.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring