Algemene voorwaarden SEO

Het opstellen van algemene voorwaarden voor SEO werkzaamheden behoort tot ons specialisme. Gezien het feit dat de resultaten van SEO werkzaamheden, het hoger komen in de zoekresultaten van Google, over het algemeen, niet direct zichtbaar zijn en niet gegarandeerd kunnen worden, is het voor een SEO bedrijf van belang over duidelijke algemene voorwaarden te beschikken.

Maatwerk algemene voorwaarden SEO bedrijf

Indien u voor uw SEO bedrijf algemene voorwaarden wilt laten opstellen, dan vraagt u via de e-mail, telefonisch 0516 – 427298 of snel en eenvoudig via de website een vrijblijvende offerte aan voor het opstellen van maatwerk algemene voorwaarden voor uw werkzaamheden.

Prijs algemene voorwaarden SEO: vanaf € 499,-

Als uw bedrijf naast SEO ook andere werkzaamheden uitvoert of diensten levert, zoals website ontwikkeling, hosting en beheer van advertenties bij Google en/of social media, dan worden uiteraard deze werkzaamheden en/of diensten tevens meegenomen bij het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw SEO bedrijf.

Werkwijze SEO algemene voorwaarden opstellen

Na uw offerteaanvraag ontvangt u een offerte met de prijs en de levertijd voor het opstellen van maatwerk algemene voorwaarden voor uw SEO werkzaamheden en, voor zover van toepassing, voor uw overige werkzaamheden en diensten. Op het moment dat wij uw akkoord daarop hebben ontvangen, plannen wij de werkzaamheden in.

Telefonisch bespreken van de inhoud

Wij hebben voor het opstellen van de algemene voorwaarden bepaalde informatie nodig. Voor het verkrijgen van deze informatie zal voorafgaand aan het opstellen van de algemene voorwaarden een telefonisch gesprek plaatsvinden met de jurist die uw algemene voorwaarden opstelt, mr. Mirjam Geuze. Tijdens dit gesprek worden vragen gesteld over o.a. uw bedrijfsactiviteiten, werkwijze en gewenste afspraken. Ook kunt u uw eventuele specifieke wensen ten aanzien van de algemene voorwaarden bespreken.

Opstellen en leveren SEO algemene voorwaarden

Nadat alle informatie over uw SEO bedrijf is ontvangen, worden de algemene voorwaarden aan de hand daarvan opgesteld. U ontvangt maatwerk algemene voorwaarden speciaal geschreven voor uw SEO bedrijf. De algemene voorwaarden worden in een Word-document naar u gestuurd. Indien gewenst, kunt u vervolgens zelf de lay-out van de algemene voorwaarden aanpassen. Mocht u na de levering van de algemene voorwaarden nog aanpassingen willen, dan horen wij dat graag en worden de aanpassingen kosteloos verwerkt. De prijs is inclusief correctieronde.

Inhoud SEO algemene voorwaarden

De inhoud van de algemene voorwaarden voor een SEO bedrijf is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aanvullende bedrijfsactiviteiten en werkwijze. Hieronder een beknopte uiteenzetting van onderwerpen die in de algemene voorwaarden staan.

Beperken van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsbeperkingen zijn vanzelfsprekend bepalingen die in de algemene voorwaarden voor een SEO bedrijf niet kunnen ontbreken. Welke aansprakelijkheidsbeperkingen worden opgenomen, hangt mede af van de overige werkzaamheden die uw SEO bedrijf uitvoert. In het kader van de aansprakelijkheid wordt opgenomen dat er sprake is van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatverplichting en dat geen garanties worden verleend. Ook wordt opgenomen dat het SEO bedrijf niet verantwoordelijk is voor (handhaving van) het beleid van zoekmachines, zoals Google. Uw SEO bedrijf is namelijk niet verantwoordelijk voor het handelen en/of nalaten van Google.

Verplichtingen van de klant

Bij het aangaan van een SEO overeenkomst heeft een klant bepaalde verplichtingen, zoals het verlenen van zijn medewerking. Deze medewerking kan eruit bestaan dat toegang wordt verleend tot bepaalde accounts, zoals een account bij Google, en dat bepaalde gegevens worden aangeleverd. In de algemene voorwaarden staat een apart artikel met de verantwoordelijkheden van de klant.

Facturatie en betaling

Het moment waarop de klant gefactureerd wordt voor de SEO werkzaamheden, bijvoorbeeld maandelijks vooraf, de betalingstermijn en de gevolgen van het niet (tijdig) betalen van de factuur staan in de algemene voorwaarden. De vergoeding die de klant voor de SEO werkzaamheden is verschuldigd, is een kernafspraak. Kernafspraken horen niet in de algemene voorwaarden thuis. Op een andere wijze dienen kernafspraken met de klant te worden overeengekomen, bijvoorbeeld in de SEO overeenkomst of in de offerte.

Intellectuele eigendomsrechten

Indien uw SEO bedrijf content vervaardigt voor klanten, zoals teksten of beeldmateriaal voor op de website, dan worden in de algemene voorwaarden afspraken opgenomen omtrent de intellectuele eigendomsrechten op de content. Ook een vrijwaring aan de kant van de klant voor aanspraken ter zake van gegevens die de klant aanlevert, is in het kader van intellectuele eigendomsrechten voor SEO algemene voorwaarden van belang.

Opschorting en ontbinding

De SEO algemene voorwaarden bevat een opsomming van omstandigheden die het SEO bedrijf het recht verlenen om de uitvoering van de SEO overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Hierbij kan gedacht worden aan het door de klant niet verlenen van de benodigde medewerking en het door de klant niet nakomen van andere (betalings)verplichtingen die volgen uit de SEO overeenkomst en/of uit de algemene voorwaarden. Ook de gevolgen van een dergelijke opschorting of ontbinding van de SEO overeenkomst staan in de algemene voorwaarden.

Gebruiken SEO algemene voorwaarden

Klanten dienen voor of bij de totstandkoming van de SEO overeenkomst in kennis te worden gesteld van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Indien de klant niet de mogelijkheid wordt geboden uw algemene voorwaarden te raadplegen, dan kan de klant de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden inroepen waardoor u geen beroep meer kunt doen op uw algemene voorwaarden. Derhalve raden wij een SEO bedrijf aan in de offerte te verwijzen naar de algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden als bijlage bij de SEO overeenkomst te voegen.

Offerte algemene voorwaarden SEO opstellen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring