Algemene voorwaarden softwareontwikkeling

Indien een softwareontwikkelaar software ontwikkelt en aan zijn klanten ter beschikken stelt of overdraagt, dan kan hij op de overeenkomsten die hij met zijn klanten aangaat algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Indien licenties worden verleend op de software, dan wordt het gedeelte in de algemene voorwaarden over de terbeschikkingstelling van software ook wel gebruiksvoorwaarden of licentievoorwaarden genoemd.

Algemene voorwaarden voor software nodig?

Voor de ontwikkeling van software en/of voor het gebruik van software kunnen wij maatwerk algemene voorwaarden opstellen.

Prijs opstellen algemene voorwaarden softwarebedrijf: vanaf € 399,-

Middels het onderstaand formulier kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen voor het opstellen van algemene voorwaarden voor softwareontwikkeling en/of ter beschikking stellen van software.

Offerte algemene voorwaarden softwareontwikkeling

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inhoud algemene voorwaarden software

De inhoud van de algemene voorwaarden voor uw softwarebedrijf is afhankelijk van het soort software dat wordt ontwikkeld of de software in licentie wordt gegeven en/of wordt overgedragen (dat kan het geval zijn bij maatwerk software). Indien met de klant i.v.m. de ontwikkeling van software een acceptatietest wordt overeengekomen, dan kunnen de afspraken omtrent deze acceptatietest in de algemene voorwaarden worden opgenomen.

Maatwerk software en algemene voorwaarden

Indien de software naar de wensen van de klant ontwikkeld is, zogenaamde maatwerk software, dan wordt meestal aan de klant een exclusieve licentie verleend voor het gebruik van de maatwerk software voor onbepaalde tijd. Bij maatwerk software kan ook worden afgesproken dat de auteursrechten op de software worden overgedragen aan de klant. In de algemene voorwaarden voor maatwerk software wordt meestal opgenomen dat op de software een licentie wordt verleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Standaard software en algemene voorwaarden

Stelt een softwareontwikkelaar standaard software aan zijn klanten ter beschikking, dan wordt over het algemeen aan de klant een licentie voor bepaalde tijd verleend. De looptijd van de licentie, de opzegtermijn en de wijze van opzegging kunnen in de algemene voorwaarden worden opgenomen. Daarnaast is het van belang dat in de algemene voorwaarden een uitgebreid artikel staat over de intellectuele eigendomsrechten op de standaard software.

Aansprakelijkheid beperken

Het is mogelijk dat de klant schade lijdt door het gebruik van de software. In de algemene voorwaarden kan de aansprakelijkheid van de softwareontwikkelaar, binnen de grenzen van wet, beperkt worden. Welke aansprakelijkheidsbeperkingen relevant zijn, is afhankelijk van het soort software en de werking van de software die aan de klant ter beschikking wordt gesteld. Indien de softwareontwikkelaar door overmacht de (licentie)overeenkomst met de klant niet nakomt, dan kan de softwareontwikkelaar niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant daardoor lijdt. Een opsomming van overmachtssituaties kan in de algemene voorwaarden worden opgenomen.

Updates en ondersteuning

Of de klant recht heeft op updates en/of upgrades of op ondersteuning bij het gebruik van de software kan in de algemene voorwaarden worden opgenomen. Indien dit recht niet voor alle klanten hetzelfde is, dan kunnen de serviceafspraken i.v.m. de software in een Service Level Agreement (SLA) worden opgenomen. Voor het laten opstellen van een SLA zie Service-Level-Agreement (SLA) opstellen.

Softwarelicentieovereenkomst laten opstellen

Voor het verlenen van een licentie op software kunnen wij de softwarelicentieovereenkomst opstellen, zie Softwarelicentieovereenkomst opstellen. In de softwarelicentieovereenkomst wordt verwezen naar uw algemene voorwaarden.

Overdragen van auteursrechten bij maatwerk software

Met de klant voor wie maatwerk software ontwikkeld is, kan worden overeengekomen dat de auteursrechten op de maatwerk software aan de klant worden overgedragen i.p.v. dat aan de klant een licentie wordt verleend voor het gebruik van de maatwerk software. De overdracht van auteursrechten dient schriftelijk te worden overeengekomen. Bij de overdracht van auteursrechten op de software dient de broncode van de software aan de klant verstrekt te worden. Voor het laten opstellen van een dergelijke overeenkomst, zie Overeenkomst overdracht auteursrechten opstellen.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring