Huurbescherming en opzeggen huurovereenkomst woonruimte

Een huurder van een woonruimte heeft huurbescherming, tenzij er sprake is van een van de wettelijke opzeggronden. Dit betekent dat de verhuurder de huurovereenkomst van een woonruimte niet zo maar kan opzeggen.

Geen huurbescherming bij tijdelijke verhuur

Is de huurovereenkomst van een zelfstandige woonruimte aangegaan voor 2 jaar of korter of is de huurovereenkomst voor een kamer aangegaan voor 5 jaar of korter, dan eindigt de huurovereenkomst na het verstrijken van de looptijd, zie Wetswijziging: woning tijdelijk verhuren. De huurder heeft dan geen recht op huurbescherming.

Opzegformaliteiten verhuurder

De opzegging van de huurovereenkomst van een woonruimte door de verhuurder moet de gronden vermelden die tot de opzegging hebben geleid. Een opzegging door de verhuurder op een andere dan in de wet genoemde gronden is nietig. De huurder moet bij de opzegging worden gevraagd binnen 6 weken aan de verhuurder mede te delen of hij toestemt met de beëindiging van de huurovereenkomst. Indien de huurder niet binnen 6 weken schriftelijk aan de verhuurder te kennen heeft gegeven dat hij instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst, dan blijft de huurovereenkomst gewoon van kracht. De verhuurder kan dan op de gronden vermeld in de opzegging vorderen dat de rechter het tijdstip zal vaststellen waarop de huurovereenkomst zal eindigen.

Wettelijke opzeggronden huurovereenkomst woonruimte

De wettelijke opzeggronden zijn o.a.:

 • Indien de huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt, zie ook Verplichtingen van huurder;
 • Indien de verhuurder aannemelijk maakt dat hij de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Het verkopen van de woning valt niet onder deze opzeggrond;
 • Indien de huurder niet toestemt in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met betrekking tot dezelfde woonruimte;
 • Indien het gehuurde een onzelfstandige woning betreft, die deel uitmaakt van de woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft, en de verhuurder aannemelijk maakt dat zijn belangen bij beëindiging van de huur zwaarder wegen dan die van de huurder bij voortzetting daarvan. Het gaat hier om de zogenaamde inwonende kamerverhuur.

Opzegtermijnen huurovereenkomst woonruimte

Bij de opzegging van de huurovereenkomst voor een woonruimte moeten de volgende termijnen in acht worden genomen:

 • Bij opzegging van de huurovereenkomst door de huurder: een termijn gelijk aan de voor de huurbetaling geldende termijn, maar niet korter dan 1 maand en niet langer dan 3 maanden. Meestal is de opzegtermijn voor de huurder 1 maand;
 • Bij de opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder: een termijn niet korter dan 3 maanden, voor elk jaar dat de huurder de woonruimte in gebruik heeft gehad verlengd met 1 maand tot ten hoogte 6 maanden.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring