Is verwijzen naar algemene voorwaarden op website voldoende?

Het is belangrijk dat uw klanten op de juiste wijze in kennis worden gesteld van uw algemene voorwaarden. U heeft als gebruiker van algemene voorwaarden een informatieplicht. Voldoet u niet aan deze informatieplicht, dan kan uw klant de algemene voorwaarden vernietigen en zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing. Van onze klanten, voor wie wij de algemene voorwaarden hebben opgesteld, krijgen wij vaak de vraag:

“Mag ik met een link verwijzen naar mijn algemene voorwaarden op de website?”

Ja, verwijzen naar algemene voorwaarden op website is voldoende, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Uw bedrijf is een dienstverrichter;
  2. De link naar de algemene voorwaarden verwijst direct naar de algemene voorwaarden op uw website.

Ad 1. Uw bedrijf is een dienstverrichter

De vraag “Mag ik met een link verwijzen naar mijn algemene voorwaarden op de website?” is eenvoudig, maar de wetgever heeft het beantwoorden van die vraag niet eenvoudig gemaakt, aangezien bepaald dient te worden of uw bedrijf voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden. Voor het bepalen of uw bedrijf middels een link mag verwijzen naar algemene voorwaarden, dient diep gegraven te worden in wetten, richtlijnen, verdragen en jurisprudentie. We starten met graven ?.

Uit artikel 6:234 Burgerlijk Wetboek (BW) volgt dat een gebruiker van de algemene voorwaarden aan zijn wederpartij o.a. de mogelijkheid heeft geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden indien de algemene voorwaarden op de wijze genoemd in artikel 6:230c BW ter kennis zijn gesteld. De in dit kader relevante wijze staat in lid 3 van dit artikel:

is voor de afnemer gemakkelijk elektronisch toegankelijk op een door de dienstverrichter meegedeeld adres;

Met andere woorden: middels een link naar een website. De wetgever heeft helaas niet duidelijk aangegeven of alleen dienstverrichters met een link mogen verwijzen naar de algemene voorwaarden op de website, of dat ook andere gebruikers van algemene voorwaarden dit mogen doen. Zolang hierover nog geen duidelijkheid bestaat, adviseer ik u het zekere voor het onzekere te nemen en alleen te verwijzen naar algemene voorwaarden op uw website als uw bedrijf een dienstverrichter is. Mocht door jurisprudentie of door een wijziging in de wet deze onduidelijkheid worden weggenomen, dan wordt dit gepubliceerd op onze website.

Is mijn bedrijf een “dienstverrichter” ?

In artikel 6:203a BW is een dienstverrichter omschreven als een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een dienst aanbiedt of verricht. Een “dienst” in de zin van artikel 6:230a BW is een economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt, als bedoeld in artikel 50 van het EG-Verdrag. Het Verdrag betreffende de Werking van de EU (VWEU) dient erbij gepakt te worden. (Artikel 50 EG-Verdrag is het huidige artikel 57  VWEU.)

“Artikel 57 VWEU: In de zin van de Verdragen worden als diensten beschouwd de dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden (…). De diensten omvatten met name werkzaamheden:

  1. van industriële aard;
  2. van commerciële aard;
  3. van het ambacht;
  4. van de vrije beroepen.”

We hebben nu een algemene omschrijving van “diensten” gevonden in het VWEU. Uit een uitspraak van het Europese Hof volgt dat de definitie “dienst” in artikel 57 VWEU gelijk is aan de definitie “dienst” in de Europese Richtlijn betreffende diensten op de interne markt (Dienstenrichtlijn). In de Dienstenrichtlijn is een uitgebreidere uitleg gegeven over het begrip “dienst”. In overweging 33 van de Dienstenrichtlijn staat een opsomming van voorbeelden die onder “diensten” vallen:

“- Diensten van management-consultants;
– Certificering en tests;
– Faciliteitenbeheer, waaronder het onderhoud van kantoren, reclamediensten, de werving van personeel;
– Diensten van handelsagenten;
– Juridische bijstand;
– Diensten in de vastgoedsector, zoals makelaarsdiensten, of de bouwsector, met inbegrip van de diensten van architecten;
– Distributiehandel (verkoop door een groothandel);
– Organisatie van beurzen;
– Autoverhuur;
– Reisbureaus;
– Consumentendiensten, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, zoals reisleiders, vrijetijdsdiensten, sportcentra en pretparken;
– Thuiszorg.”

Uit een uitspraak van het Europese Hof volgt dat detailhandel in goederen ook valt onder “dienst” in de zin van de Dienstenrichtlijn.

Eindelijk na flink graven worden we beloond en krijgen we voorbeelden van bedrijfsactiviteiten die vallen onder “diensten” waarnaar het BW verwijst. Als uw bedrijfsactiviteit hierboven staat omschreven, dan is het makkelijk en is uw bedrijf een dienstverrichter en kunt u met een link verwijzen naar uw algemene voorwaarden op de website. Staan uw bedrijfsactiviteiten er niet bij, dan dient te worden beoordeeld of uw bedrijfsactiviteiten vallen onder de meer algemene omschrijving van “diensten” opgenomen in het bovengenoemde artikel 57 VWEU.

U bent niet zeker of uw bedrijf een dienstverrichter

Ik kan mij voorstellen dat, ondanks de bovengenoemde uitleg, u nog niet zeker weet of uw bedrijf een dienstverrichter is. In dat geval raad ik u aan de algemene voorwaarden voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand te stellen en niet enkel te verwijzen naar uw algemene voorwaarden op de website. Zodoende bent u er zeker van dat u uw klant correct op de hoogte stelt van uw algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen bijvoorbeeld als bijlage via de e-mail gestuurd worden.

Ad. 2 Link naar algemene voorwaarden verwijst direct naar algemene voorwaarden

Als het gezien uw bedrijfsactiviteiten voldoende is om met een link te verwijzen naar uw algemene voorwaarden, dan is het belangrijk dat als uw klant op de link klikt hij direct komt op de webpagina van uw website waarop de algemene voorwaarden zijn gepubliceerd. Het is niet de bedoeling dat uw klant op uw website dient te zoeken naar uw algemene voorwaarden. Een link die verwijst naar de homepage van uw website is niet voldoende.

Vormvereiste algemene voorwaarden op website

De algemene voorwaarden moeten op een dergelijke wijze op uw website worden gepresenteerd zodat uw klant de algemene voorwaarden makkelijk kan opslaan en afdrukken. Dit is bijvoorbeeld het geval als de algemene voorwaarden in een pdf-bestand op uw website staan. De algemene voorwaarden op uw website dienen goed leesbaar te zijn en in begrijpelijke taal is zijn geschreven.

Algemene voorwaarden voor op uw website nodig?

Indien u algemene voorwaarden nodig heeft om op uw website te plaatsen, dan vraagt u middels onderstaand formulier vrijblijvend een offerte aan voor het opstellen van maatwerk algemene voorwaarden.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie