Blog rechtsgebied: Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid beperken in algemene voorwaarden

Voor zover de wet dat toelaat, kan in algemene voorwaarden de aansprakelijkheid beperkt worden. Een artikel met aansprakelijkheidsbeperkingen in algemene voorwaarden wordt ook wel een exoneratiebeding genoemd. Daarnaast kan duidelijk omschreven worden wat de specifieke verantwoordelijkheden en verplichtingen van de klant zijn.

Lees verder >

Algemene voorwaarden verplicht?

Een bedrijf is wettelijk niet verplicht om over algemene voorwaarden te beschikken. Maar het niet beschikken over rechtsgeldige algemene voorwaarden kan grote gevolgen hebben. Zo kan u aansprakelijk worden gesteld voor schades, die u in algemene voorwaarden had kunnen uitsluiten

Lees verder >

Algemene voorwaarden kopiëren toegestaan?

Nee, het is niet toegestaan algemene voorwaarden van een ander bedrijf te kopiëren. Op de inhoud van algemene voorwaarden rusten auteursrechten. Dit betekent dat het niet is toegestaan, zonder toestemming van de rechthebbende op de auteursrechten, algemene voorwaarden over te nemen.

Lees verder >

Zijn mijn algemene voorwaarden rechtsgeldig?

Wij krijgen vaak de vraag: “Zijn mijn algemene voorwaarden rechtsgeldig?”. Maar wat wordt eigenlijk bedoeld met “rechtsgeldig”? Rechtsgeldig betekent in overeenstemming met de wet. Algemene voorwaarden zijn in overeenstemming met de wet indien in de algemene voorwaarden geen bepalingen staan die in strijd zijn met dwingendrechtelijke wetsbepalingen.

Lees verder >

Algemene voorwaarden wet en regelgeving

Op algemene voorwaarden kan alleen een beroep worden gedaan indien de algemene voorwaarden niet in stijd zijn met de wet en de wederpartij op de juiste wijze in kennis is gesteld van de algemene voorwaarden.

Lees verder >

Stilzwijgende verlenging abonnement en algemene voorwaarden

Het is niet toegestaan een abonnement of overeenkomst met een consument stilzwijgend te verlengen. Een beding in de algemene voorwaarden die hiermee in strijd is, is onredelijk bezwarend. Er gelden de volgende regels i.v.m. abonnementen:

Lees verder >

Algemene informatie over algemene voorwaarden

Bijna alle bedrijven en websites beschikken over algemene voorwaarden. De regels die zijn opgenomen in algemene voorwaarden gelden standaard voor de overeenkomsten die u aangaat met uw klanten. In het Burgerlijk Wetboek zijn een aantal bepalingen opgenomen i.v.m. algemene voorwaarden.

Lees verder >

Verschil tussen algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden

In de algemene voorwaarden zijn de standaard regels opgenomen die u van toepassing verklaart op de overeenkomsten die u met uw wederpartijen aangaat. Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden die specifiek gericht zijn op de verkoop en levering van fysieke producten. 

Lees verder >

Algemene voorwaarden en annuleringskosten

In een overeenkomst en/of in algemene voorwaarden kan de hoogte van de annuleringskosten staan die in rekening wordt gebracht als een overeenkomst is geannuleerd. Hieronder informatie over het annuleren van verschillende soorten overeenkomsten en de annuleringskosten.

Lees verder >

Battle of forms indien beide partijen voorwaarden hanteren

Het kan zijn dat beide partijen op de overeenkomst hun voorwaarden van toepassing willen verklaren. Bijvoorbeeld indien de ene partij leveringsvoorwaarden of verkoopvoorwaarden hanteert en de andere partij inkoopvoorwaarden. De vraag rijst dan welke voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. De zogenaamde “battle of forms”.

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie