Aansprakelijkheid beperken in algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden hebben vaak als doel de risico’s van een bedrijf te beperken. Dit geschiedt door het opnemen van aansprakelijkheidsbeperkingen in algemene voorwaarden. Een aansprakelijkheidsbeperking wordt ook wel een exoneratiebeding genoemd. Mede doordat aansprakelijkheidsbeperkingen in algemene voorwaarden staan, eisen veel verzekeraars dat een bedrijf over algemene voorwaarden beschikt met de nodige aansprakelijkheidsbeperkingen.

Voor uw bedrijf stellen wij de algemene voorwaarden op met de juiste aansprakelijkheidsbeperkingen. De aansprakelijkheidsbeperkingen die voor uw bedrijf relevant zijn, hangen af van uw bedrijfsactiviteiten. Een ICT-bedrijf heeft andere aansprakelijkheidsbeperkingen nodig dan bijvoorbeeld een groothandel. Algemene voorwaarden met aansprakelijkheidsbeperkingen nodig? Vraag vrijblijvend een offerte aan voor algemene voorwaarden opstellen.

Algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen

In het artikel over de aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden staat een opsomming van schades waarvoor uw bedrijf niet aansprakelijk is. Schades die bijvoorbeeld uitgesloten kunnen worden zijn: omzetverlies, vertragingsschade, opgelegde boetes en reputatieschade. Daarnaast bevat het artikel in de algemene voorwaarden over de aansprakelijkheid situaties waarvoor uw bedrijf niet aansprakelijk is. Welke situaties dit zijn, hangen af van de branche waarin uw bedrijf werkzaam is. In de algemene voorwaarden staat een artikel met de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant en dat uw bedrijf niet aansprakelijk is indien de klant deze verplichtingen niet nakomt.

Aansprakelijkheid beperken tot bepaald bedrag

Het is zeer gebruikelijk in de algemene voorwaarden de aansprakelijkheid te beperken tot een bepaald bedrag. De maximalisering van de aansprakelijkheid is vaak ook een bepaling in de algemene voorwaarden die de verzekeraar eist. Dit kan een vast bedrag zijn of er kan verwezen worden naar de vergoeding voor het product, de dienst of de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Overmacht

Uw bedrijf is niet aansprakelijk indien de klant wegens een overmachtsituatie schade lijdt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, vertragingsschade. Om ervoor te zorgen dat duidelijk is welke situaties onder overmacht vallen, staat in de algemene voorwaarden een opsomming van overmachtsituaties. Door deze opsomming met overmachtsituaties in algemene voorwaarden op te nemen, wordt contractueel vastgelegd welke omstandigheden onder overmacht vallen. Naast het beperken van de aansprakelijk ingeval van overmacht is het belangrijk in de algemene voorwaarden op te nemen wat de gevolgen zijn indien uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht (tijdelijk) niet mogelijk is.

Aansprakelijkheid beperken bij een zakelijke klant

Het uitsluiten van de aansprakelijkheid in algemene voorwaarden jegens zakelijke klanten is niet in de wet opgenomen. Er geldt contractsvrijheid. Partijen kunnen omtrent de aansprakelijkheid afspreken wat zij willen, met dien verstande dat de aansprakelijkheidsbeperking niet in strijd dient te zijn met de redelijkheid en de billijkheid, de regels die volgen uit de jurisprudentie en wetten die van dwingend recht zijn. Het beperken van de aansprakelijk jegens zakelijke klanten wordt normaal bevonden. Aansprakelijkheidsbeperkingen jegens een zakelijk klant kunnen worden opgenomen in de algemene voorwaarden en/of in de overeenkomst die wordt aangegaan.

Aansprakelijkheid beperken bij een consument

Indien de klant een consument is, dan dient bij het uitsluiten van de aansprakelijkheid rekening te worden gehouden met het consumentenrecht en de zwarte en grijze lijst. De grijze lijst bevat o.a. het volgende:

“Bij een overeenkomst met een consument wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomende beding dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.”

Deze bepaling leidt ertoe dat het aan de gebruiker van de algemene voorwaarden is om aan te tonen dat de betreffende beperking van de wettelijke aansprakelijkheid gerechtvaardigd is. Indien bijvoorbeeld wordt aangetoond dat het risico redelijkerwijs niet verzekerbaar is, dan kan de aansprakelijkheidsbeperking gerechtvaardigd zijn. Ook kan het soort schade dat wordt uitgesloten relevant zijn voor de beoordeling of sprake is van een gerechtvaardigde aansprakelijkheidsbeperking.

Aansprakelijkheidsbeperkingen laten controleren

Wilt u laten controleren of de aansprakelijkheidsbeperkingen in uw algemene voorwaarden volledig zijn, aansluiten bij uw bedrijfsactiviteiten en/of niet in strijd zijn met wetten die dwingend recht bevatten, dan kunnen wij dat voor u verzorgen. Het laten controleren van uw algemene voorwaarden is gratis. Bij deze controle kijken wij niet alleen naar de aansprakelijkheidsbeperkingen in uw algemene voorwaarden, maar ook of de overige inhoud van de algemene voorwaarden compleet en correct is. Voor het insturen van uw algemene voorwaarden ter controle ga naar Algemene voorwaarden controleren.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring