Zwarte en grijze lijst algemene voorwaarden

Een beding in de algemene voorwaarden kan vernietigd worden, indien het beding onredelijk bezwarend is. In de wet zijn lijsten opgenomen met “verboden” en “verdachte” bedingen, de zogenaamde zwarte en grijze lijst. De zwarte lijst en de grijze lijst zijn dwingend wanneer de algemene voorwaarden van toepassing zijn op overeenkomsten met consumenten. Een consument in de zin van de wet is een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn bedrijf of zijn beroep.

Algemene voorwaarden laten controleren of opstellen

Wij controleren gratis of uw algemene voorwaarden bepalingen bevatten die in strijd zijn met de zwarte of grijze lijst. Beschikt u in zijn geheel nog niet over algemene voorwaarden, dan kunt u door ons algemene voorwaarden laten opstellen. Bij het opstellen van de algemene voorwaarden wordt uiteraard rekening gehouden met de zwarte en grijze lijst.

De zwarte lijst

De zwarte lijst bevat bepalingen die altijd onredelijk bezwarend zijn, dit zijn de verboden bedingen. In artikel 6:236 Burgerlijk Wetboek (BW) is de zwarte lijst opgenomen. Onder andere de volgende bepalingen in algemene voorwaarden worden als onredelijk bezwarend aangemerkt:

 • Dat de klant het recht ontneemt om nakoming van de toegezegde prestatie op te eisen;
 • Dat de klant zijn wettelijke bevoegdheden tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst beperkt;
 • Dat de beoordeling van de vraag of de gebruiker van de algemene voorwaarden in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant is te kort geschoten aan hem zelf overlaat;
 • Dat de klant verplicht eerst een derde in rechte aan te spreken alvorens hij zich ter zake van niet-nakoming tot de gebruiker kan wenden;
 • Dat de klant aan de gebruiker van de algemene voorwaarden bij voorbaat toestemming verleent om de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen aan een derde over te dragen;
 • Dat de gebruiker van de algemene voorwaarden de bevoegdheid geeft de overeengekomen prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de klant in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden;
 • Dat de wettelijke verjaringstermijn tot een verjaringstermijn van minder dan 1 jaar verkort;
 • Dat de overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde termijn, zoals bij een abonnement, na het verstrijken van de looptijd stilzwijgend wordt verlengd voor een bepaalde duur of voor een onbepaalde tijd met een opzegtermijn die langer is dan 1 maand, zie ook Stilzwijgende verlenging abonnement en algemene voorwaarden;
 • Dat de bevoegdheid van de klant om de overeenkomst, die mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand is gekomen, op een overeenkomstige wijze op te zeggen, uitsluit of beperkt.

Dit is een niet-limitatieve opsomming van de bepalingen die in de zwarte lijst staan.

De grijze lijst

De grijze lijst bevat bepalingen die meestal onredelijk bezwarend zijn, dit zijn de verdachte bedingen. De gebruiker van de algemene voorwaarden kan echter tegenbewijs leveren. In artikel 6:237 BW, de grijze lijst, worden o.a. de volgende bepalingen in algemene voorwaarden vermoed onredelijk bezwarend te zijn.

 • Dat de inhoud van de verplichtingen van de gebruiker van de algemene voorwaarden beperkt ten opzichte van hetgeen de klant mocht verwachten;
 • Dat de gebruiker van de algemene voorwaarden de bevoegdheid verleent tot het wijzigen van zijn verplichtingen;
 • Dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding;
 • Dat de gebruiker van de algemene voorwaarden zich sneller op overmacht kan beroepen, dan uit de wet volgt;
 • Dat de gebruiker van de algemene voorwaarden een lange of onvoldoende bepaalde (op)leveringstermijn geeft;
 • Dat de klant bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst een geldsom (annuleringskosten) aan de gebruiker van de algemene voorwaarden dient te betalen, tenzij het een redelijke vergoeding betreft voor door de gebruiker geleden verlies of gederfde winst, zie ook Algemene voorwaarden en annuleringskosten;
 • Dat de klant verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met de gebruiker van de algemene voorwaarden of met een derde, tenzij het redelijkerwijze van de klant kan worden gevergd;
 • Dat de overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde duur, zoals een abonnement, voor meer dan 1 jaar wordt aangegaan;
 • Dat de klant aan een opzegtermijn bindt die langer is dan de termijn waarop de gebruiker van de algemene voorwaarden de overeenkomst kan opzeggen;
 • Dat voor de geldigheid van een door de klant te verrichten verklaring een strengere vorm dan het vereiste van een onderhandse akte stelt;
 • Dat de klant bij overeenkomsten aan een opzegtermijn bindt die langer is dan 1 maand.

Ook dit is een niet-limitatieve lijst van de bepalingen die in de grijze lijst staan.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring