Algemene voorwaarden en annuleringskosten

In een overeenkomst en/of in algemene voorwaarden kan de hoogte van de annuleringskosten staan die in rekening wordt gebracht als een overeenkomst is geannuleerd. Hieronder informatie over het annuleren van verschillende soorten overeenkomsten en de annuleringskosten. Voor het laten opstellen van algemene voorwaarden met daarin o.a. de annuleringskosten zie Algemene voorwaarden opstellen.

Annulering van bestelling

In de wet is opgenomen dat indien een bestelling (koopovereenkomst) geannuleerd kan worden, annuleringskosten in rekening mogen worden gebracht. Dat bij annulering annuleringskosten betaald moeten worden, kan in de overeenkomst, de offerte of de algemene voorwaarden staan. De annuleringskosten dienen een redelijke vergoeding te zijn voor geleden verlies en gederfde winst. In de wet is niet een percentage opgenomen dat maximaal als annuleringskosten berekend mag worden. Het staat een bedrijf vrij om te bepalen dat een bestelling niet geannuleerd kan worden. Er bestaat niet het recht om een bestelling te annuleren, tenzij een consument een beroep kan doen op het herroepingsrecht.

Redelijke annuleringskosten

Een bedrijf kan op 2 manieren aantonen dat de annuleringskosten die in de algemene voorwaarden zijn opgenomen niet onredelijk bezwarend zijn:

 • Indien de hoogte van de annuleringskosten redelijk is;
 • Indien de annuleringskosten niet een redelijke vergoeding zijn voor geleden verlies of gederfde winst, maar toch niet onredelijk bezwarend zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval indien aan de klant bij een duurovereenkomst een korting wordt verleend indien hij ineens voor de gehele tegenprestatie betaalt en deze korting komt te vervallen als de klant de duurovereenkomst tussentijds beëindigt.

Annulering van opdracht

In de wet is opgenomen dat een opdrachtovereenkomst te allen tijde opgezegd kan worden. Van deze wettelijke bepaling kan niet ten nadele van een consument worden afgeweken. Met een zakelijke klant kan wel, bijvoorbeeld in een overeenkomst of in algemene voorwaarden, worden opgenomen dat een opdrachtovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opgezegd kan worden.

Wederpartij is consument

Annuleert de consument de opdrachtovereenkomst, dan mag geen schadevergoeding aan de consument in rekening worden gebracht. Wel mogen alle reeds gemaakte onkosten aan de consument in rekening worden gebracht.

Wederpartij is zakelijke klant

Indien een zakelijke klant een opdracht annuleert, dan is het wel toegestaan annuleringskosten in rekening te brengen. De hoogte van deze annuleringskosten staat vaak in de algemene voorwaarden.

Annulering van opleiding of cursus

De overeenkomst tot het volgen van een opleiding of cursus dient aangemerkt te worden als een opdrachtovereenkomst. Dit betekent dat i.v.m. het annuleren dezelfde regels gelden als bij het annuleren van een opdrachtovereenkomst.

Wederpartij is consument

Een consument kan de overeenkomst voor het volgen van een opleiding of cursus te allen tijde opzeggen zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Annuleringskosten worden gezien als een schadevergoeding. Bij de voortijdige beëindiging van een dergelijke overeenkomst kan wel een redelijke vergoeding aan de consument in rekening worden gebracht. Deze redelijke vergoeding is afhankelijk van de aantoonbare kosten die gemaakt zijn. Kosten voor boeken en overig (studie)materiaal blijven bij een annulering verschuldigd.

Wederpartij is zakelijke klant

Indien een zakelijke klant de overeenkomst voor een opleiding of cursus annuleert, dan is het wel mogelijk annuleringskosten in rekening te brengen. Wilt u de mogelijkheid hebben om annuleringskosten in rekening te brengen, dan is het verstandig de hoogte van de annuleringskosten duidelijk op te nemen in uw algemene voorwaarden en/of in de overeenkomst. De hoogte van de annuleringskosten kan afhankelijk worden gesteld van het moment waarop de overeenkomst wordt geannuleerd.

Annulering aanneming van werk

Indien de overeenkomst voor de aanneming van werk (aannemingsovereenkomst) met de aannemer wordt geannuleerd of wordt opgezegd voordat het werk is opgeleverd, dan heeft de aannemer het recht de gehele aanneemsom minus de besparingen die voor de aannemer voortvloeien uit de annulering/opzegging aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De bepalingen over annulering van een aannemingsovereenkomst in de wet zijn van regelend recht. Dit betekent dat in de algemene voorwaarden van de wettelijke regeling kan worden afgeweken. In de algemene voorwaarden kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat bij een annulering van de aannemingsovereenkomst voor aanvang van de werkzaamheden bepaalde percentages van de aanneemsom aan de opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

Annulering bestelling via webshop

Een consument heeft het recht de koopovereenkomst die via een webshop tot stand is gekomen binnen 14 dagen na de levering van de order te ontbinden en de order terug te sturen. Dit is het zogenaamde herroepingsrecht van de consument. Het is niet toegestaan de consument een vergoeding of annuleringskosten in rekening te brengen indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht. Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten. Annuleert een zakelijke klant de bestelling die via een webshop geplaatst is, dan kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Annulering ingeval van overmacht of onvoorziene omstandigheden

Indien het uitvoeren van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is, zoals ingeval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder annuleringskosten verschuldigd te zijn. De uitvoering van een overeenkomst is tijdelijk onmogelijk indien bijvoorbeeld door een tijdelijke overheidsmaatregel het uitvoeren van de overeenkomst verboden is. Dit ontbindingsrecht volgt uit de wet. Indien de wederpartij een zakelijke klant is, dan is deze wettelijke bepaling van regelend recht. Dit betekent dat met zakelijke klanten andere afspraken kunnen worden gemaakt als de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is. De afspraken die afwijken van het wettelijke ontbindingsrecht kunnen worden opgenomen in de algemene voorwaarden of in een overeenkomst.

Annuleringskosten in de rechtspraak

De volgende rechtspraken zijn i.v.m. de annuleringskosten relevant:

 • Een vergoeding van 15% bij de annulering van de aankoop van een auto is een redelijke vergoeding van de gederfde winst;
 • Een caféhouder annuleert een optreden van een artiest. De caféhouder diende ingevolge de algemene voorwaarden van het boekingskantoor de gehele vergoeding voor het optreden te betalen + een boete van 200% daarvan. Een dergelijk beding in de algemene voorwaarden is onredelijk bezwarend;
 • Annuleringskosten van 30% bij de annulering van de koop van meubelen, was onredelijk bezwarend omdat de verkoper nog geen aanvang had gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst. Een percentage van 10% werd niet als onredelijk bezwarend aangemerkt.

Of de annuleringskosten die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, hangt sterk af van de omstandigheden van het geval. Indien het bedrijf nog geen aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld doordat hij de producten nog niet besteld heeft bij zijn leverancier, dan wordt het geleden verlies door de annulering niet hoog geacht en kunnen de annuleringskosten niet te hoog zijn.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 06 – 15 29 23 97

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Snelle levering
 • Garantie