Algemene voorwaarden en annuleringskosten

In een overeenkomst en/of in algemene voorwaarden kan de hoogte van de annuleringskosten staan die in rekening wordt gebracht als uw klant de overeenkomst annuleert. Of het toegestaan is annuleringskosten in rekening te brengen is o.a. afhankelijk van wie uw klanten zijn, consumenten of bedrijven, en van de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Indien de overeenkomst met een consument op afstand tot stand is gekomen (bijvoorbeeld via een webshop), dan kan het herroepingsrecht van toepassing zijn en mogen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Algemene voorwaarden met annuleringskosten laten opstellen

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van contracten en algemene voorwaarden voor bedrijven. Op de overeenkomsten die u met uw klanten aangaat, kunt u uw algemene voorwaarden van toepassing verklaren waarin bepalingen zijn opgenomen die gelden als de overeenkomst door uw klant wordt geannuleerd. Voor meer informatie over het laten opstellen van maatwerk algemene voorwaarden zie Algemene voorwaarden opstellen.

Indien u als consument een vraag heeft over annuleringskosten, dan kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met Het Juridisch Loket.

Annulering van bestelling

In de wet is opgenomen dat indien de verkoper de mogelijkheid aan de koper geeft om de bestelling (koopovereenkomst) te annuleren, aan de koper annuleringskosten in rekening mogen worden gebracht. Dat bij annulering van een bestelling annuleringskosten betaald moeten worden, kan in de koopovereenkomst, de offerte en/of de algemene voorwaarden staan. De annuleringskosten dienen een redelijke vergoeding te zijn voor geleden verlies en gederfde winst. In de wet is niet een percentage opgenomen dat maximaal als annuleringskosten berekend mag worden.

Het staat een verkoper vrij om te bepalen dat een bestelling niet geannuleerd kan worden. Er bestaat niet het recht om een bestelling te annuleren, tenzij het herroepingsrecht op de bestelling van toepassing is. Voor meer informatie over het herroepingsrecht, zie herroepingsrecht bij bestelling via webshop.

Annulering van opdracht

In de wet is opgenomen dat een opdrachtovereenkomst te allen tijde opgezegd kan worden. Van deze wettelijke bepaling kan niet ten nadele van een consument worden afgeweken. Met een zakelijke klant kan hiervan wel worden afgeweken en kan afgesproken dat een opdrachtovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opgezegd kan worden. Deze afspraak en de eventuele annuleringskosten die de klant zijnde een bedrijf verschuldigd is als hij de opdrachtovereenkomst tussentijds opzegt of beëindigt, kunnen opgenomen worden in de overeenkomst van opdracht of in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze overeenkomst.

Wederpartij is consument

Annuleert uw klant zijnde een consument de opdrachtovereenkomst, dan mag geen schadevergoeding aan deze klant in rekening worden gebracht. Wel mogen alle reeds gemaakte onkosten aan de klant in rekening worden gebracht.

Wederpartij is zakelijke klant

Indien uw zakelijke klant de opdracht annuleert, dan is het wel toegestaan annuleringskosten in rekening te brengen. De hoogte van deze annuleringskosten staat vaak in de algemene voorwaarden.

Annulering van opleiding of cursus

De overeenkomst tot het volgen van een opleiding of cursus dient aangemerkt te worden als een opdrachtovereenkomst. Dit betekent dat i.v.m. het annuleren dezelfde regels gelden als bij het annuleren van een opdrachtovereenkomst.

Wederpartij is consument

Een consument kan de overeenkomst voor het volgen van een opleiding of cursus te allen tijde opzeggen zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Annuleringskosten worden gezien als een schadevergoeding. Bij de voortijdige beëindiging van een dergelijke overeenkomst kan wel een redelijke vergoeding aan de consument in rekening worden gebracht. Deze redelijke vergoeding is afhankelijk van de aantoonbare kosten die gemaakt zijn. Kosten voor boeken en overig (studie)materiaal blijven bij een annulering verschuldigd.

Wederpartij is zakelijke klant

Indien uw klant een zakelijke afnemer is en de overeenkomst voor een opleiding of cursus annuleert, dan is het wel mogelijk annuleringskosten in rekening te brengen. Wilt u de mogelijkheid hebben om annuleringskosten in rekening te brengen, dan is het verstandig de hoogte van de annuleringskosten duidelijk op te nemen in uw algemene voorwaarden en/of in de overeenkomst. De hoogte van de annuleringskosten kan afhankelijk worden gesteld van het moment waarop uw klant de overeenkomst annuleert.

Annulering aanneming van werk

Indien de overeenkomst voor de aanneming van werk (aannemingsovereenkomst) wordt geannuleerd of wordt opgezegd voordat het werk is opgeleverd, dan heeft u het recht de gehele aanneemsom minus de besparingen die voor u voortvloeien uit de annulering/opzegging aan uw opdrachtgever in rekening te brengen. De bepalingen over annulering van een aannemingsovereenkomst in de wet zijn van regelend recht. Dit betekent dat in de algemene voorwaarden van de wettelijke regeling kan worden afgeweken. In de algemene voorwaarden kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat bij een annulering van de aannemingsovereenkomst voor aanvang van de werkzaamheden bepaalde percentages van de aanneemsom aan uw opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Annulering bestelling via webshop

Een consument heeft het recht de koopovereenkomst die via een webshop tot stand is gekomen binnen 14 dagen na de levering van de order te ontbinden en de order terug te sturen. Dit is het zogenaamde herroepingsrecht van de consument. Het is niet toegestaan de consument een vergoeding of annuleringskosten in rekening te brengen indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen, zie Herroepingsrecht en de uitzonderingen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten. Annuleert uw zakelijke klant de bestelling die via een webshop geplaatst is, dan is het toegestaan annuleringskosten in rekening te brengen.

Annulering ingeval van overmacht of onvoorziene omstandigheden

Indien het uitvoeren van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is, zoals ingeval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, dan heeft uw klant het recht de overeenkomst te ontbinden zonder annuleringskosten verschuldigd te zijn. De uitvoering van een overeenkomst is tijdelijk onmogelijk indien bijvoorbeeld door een tijdelijke overheidsmaatregel het uitvoeren van de overeenkomst verboden is. Dit ontbindingsrecht volgt uit de wet. Indien uw klant een zakelijke klant is, dan is deze wettelijke bepaling van regelend recht. Dit betekent dat met zakelijke klanten andere afspraken kunnen worden gemaakt als de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is. De afspraken die afwijken van het wettelijke ontbindingsrecht kunnen worden opgenomen in de algemene voorwaarden of in een overeenkomst.

Annuleringskosten in de rechtspraak

De volgende rechtspraken zijn i.v.m. de annuleringskosten relevant:

  • Een vergoeding van 15% bij de annulering van de aankoop van een auto is een redelijke vergoeding van de gederfde winst;
  • Een caféhouder annuleert een optreden van een artiest. De caféhouder diende ingevolge de algemene voorwaarden van het boekingskantoor de gehele vergoeding voor het optreden te betalen + een boete van 200% daarvan. Een dergelijk beding in de algemene voorwaarden is onredelijk bezwarend;
  • Annuleringskosten van 30% bij de annulering van de koop van meubelen, was onredelijk bezwarend omdat de verkoper nog geen aanvang had gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst. Een percentage van 10% werd niet als onredelijk bezwarend aangemerkt.

Of de annuleringskosten die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, hangt sterk af van de omstandigheden van het geval. Indien u nog geen aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld doordat u de producten nog niet besteld heeft bij uw leverancier, dan wordt het geleden verlies door de annulering niet hoog geacht en kunnen de annuleringskosten die u aan de klant in rekening brengt niet te hoog zijn.

Offerte algemene voorwaarden met annuleringskosten

Heeft u algemene voorwaarden voor uw bedrijf nodig waarin o.a. duidelijk de annuleringskosten omschreven worden, dan vraagt u vrijblijvend middels het onderstaande formulier een offerte aan.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring