Herroepingsrecht en de uitzonderingen

De consument die een product via een webshop bestelt, heeft, ingevolge de Wet handhaving consumentenbescherming, het recht binnen 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst te ontbinden en het geleverde product terug te sturen. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan mogen geen annuleringskosten aan de consument in rekening worden gebracht. Zie voor meer informatie over het herroepingsrecht Herroepingsrecht bij bestelling via webshop.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Hieronder een opsomming van de wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht.

– Producten die op maat worden gemaakt

Indien de consument een product via een webshop heeft besteld dat naar de specificaties van de consument is vervaardigd (maatwerk), dan kan de consument geen beroep doen op zijn herroepingsrecht. Er is bijvoorbeeld sprake van maatwerk indien het product op maat gesneden wordt of indien het product op aanwijzing van de consument bedrukt wordt. Als een product niet op voorraad is en speciaal voor de consument bij de leverancier van de webshop besteld wordt, dan is er geen sprake van maatwerk en heeft de consument het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na de levering te ontbinden.

– Prijs afhankelijk van financiële markt

De consument heeft geen recht op ontbinding bij een overeenkomst waarbij de prijs van de producten of de diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen, zoals de koop van goud.

– Openbare veiling

Bij een overeenkomst die gesloten is tijdens een openbare veiling heeft de consument niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Onder openbare veiling dient te worden verstaan een veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij consumenten persoonlijk aanwezig kunnen zijn. Bij een veiling die uitsluitend online plaatsvindt geldt de uitzondering niet en heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien er sprake is van een veiling die tegelijk online en in een fysieke omgeving plaatsvindt, dan is er wel sprake van een “openbare veiling” en dan is het herroepingsrecht niet van toepassing.

– Levering van diensten

Het herroepingsrecht geldt ook voor de overeenkomst op afstand tot de levering van diensten, tenzij de overeenkomst tot de levering van diensten reeds is nagekomen en:

 • De nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • De consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de verkoper de overeenkomst is nagekomen.

De consument heeft geen recht op ontbinding bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

– Overige uitzonderingen op het herroepingsrecht

De consument heeft geen recht op ontbinding bij een consumentenkoop betreffende:

 • Geleverde producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals etenswaren met een beperkte houdbaarheidsdatum;
 • De levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • De levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft. Bijvoorbeeld bepaalde wijn die voor speculatiedoeleinden wordt gekocht;
 • De levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties. Losse kranten of tijdschriften zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht, maar dit geldt niet voor abonnementen.

– Downloads

De consument die een download, zoals muziek of uitbreiding op een computerspel, bestelt, heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij met voorafgaande toestemming van de consument begonnen is met de levering en de consument verklaard heeft dat hij afstand doet van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden. Doet de consument niet uitdrukkelijk afstand van zijn ontbindingsrecht, dan kan de verkoper wachten met de levering totdat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.

Informatieplicht indien er sprake is van een wettelijke uitzondering

Indien de consument geen beroep kan doen op zijn herroepingsrecht omdat er sprake is van één van de wettelijke uitzonderingen, dan is de verkoper wel verplicht de consument er duidelijk op te wijzen dat de consument geen beroep op het herroepingsrecht toekomt.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring