Modelformulier herroepingsrecht

De verkoper die via een webshop producten aan consumenten verkoopt, is verplicht de consument het door de wetgever vastgestelde Europees Modelformulier voor herroepingsrecht te sturen. Met het Modelformulier voor herroepingsrecht kan de consument de koopovereenkomst, die via de webshop tot stand is gekomen, ontbinden. De consument is niet verplicht gebruik te maken van het modelformulier. Hij kan bijvoorbeeld ook via de e-mail of via de website aan de verkoper laten weten dat hij de koopovereenkomst wil ontbinden.

Tekst Europees modelformulier voor herroeping:

“Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan [naam, adres, e-mailadres webwinkel]:

– Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

– Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is”

Eigen retourformulier

Veel webshops maken geen gebruik van het Europees Modelformulier, maar van een retourformulier dat zij zelf hebben opgesteld. In de wet (artikel 6:230m lid 1 sub h BW) is uitdrukkelijk de verplichting opgenomen te verwijzen naar het bovenstaand Europees Modelformulier. Gezien de huidige handelspraktijk van gerenommeerde grote webshops lijkt het erop dat een zelf opgesteld retourformulier gedoogd wordt, mits het retourformulier correct en volledig is.

Overige informatieplichten i.v.m. herroepingsrecht (retourbeleid)

Naast het modelformulier voor herroepingsrecht heeft een webshop eigenaar nog meer informatieplichten omtrent het herroepingsrecht. Aan de consument dienen de voorwaarden en de verschillende manieren waarop een beroep kan worden gedaan op het herroepingsrecht kenbaar te worden gemaakt. Deze informatieplichten kunnen verwerkt worden in de algemene voorwaarden van de webshop of in een apart retourbeleid dat op de website wordt gepubliceerd.

Voor uw webshop kunnen wij de algemene voorwaarden opstellen met daarin o.a. alle wettelijke informatieplichten die u heeft ten aanzien van het herroepingsrecht.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Indien sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen, waardoor de consument geen beroep kan doen op zijn herroepingsrecht, dan hoeft uiteraard niet het Modelformulier voor herroepingsrecht aan de consument verstrekt te worden. Zie voor de uitzonderingen Herroepingsrecht en de uitzonderingen. In een dergelijk geval dient duidelijk aan de consument op de website en in de webshopvoorwaarden kenbaar te worden gemaakt dat de consument geen beroep toekomt op het herroepingsrecht.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring