Informatieplicht bij algemene voorwaarden

Om een beroep te kunnen doen op de algemene voorwaarden dienen de algemene voorwaarden op de juiste wijze aan de wederpartij beschikbaar te worden gesteld. Dit is de zogenaamde informatieplicht. In artikel 6:233 aanhef en onder b Burgerlijk Wetboek (BW) is het volgende opgenomen:

Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar (…) indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Ter hand stellen van algemene voorwaarden

De hoofdregel is dat de algemene voorwaarden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand dienen te worden gesteld. Het vermelden van de algemene voorwaarden op de factuur of de afleverbon wordt meestal beschouwd als te laat. De algemene voorwaarden worden dan namelijk na het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij verstrekt.

Verwijzen naar algemene voorwaarden op de website

Indien uw bedrijf een dienstverrichter is in de zin van de Dienstenrichtlijn, dan kunt u volstaan met het verwijzen naar uw algemene voorwaarden op de website. Voor meer informatie hiervoor en om te beoordelen of uw bedrijf diensten levert waarvoor deze regel geldt, zie Is verwijzen naar algemene voorwaarden op website voldoende?

Algemene voorwaarden kunnen niet ter hand worden gesteld

Indien het niet mogelijk is om de algemeen voorwaarden voor het tot stand komen van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand te stellen, bijvoorbeeld omdat de overeenkomst telefonisch tot stand komt, dan dient aan de wederpartij voor het tot stand komen van de overeenkomst bekend te worden gemaakt dat de algemene voorwaarden bij de gebruiker ter inzage liggen of bij de Kamer van Koophandel of een rechtbank zijn gedeponeerd en dat de algemene voorwaarden op verzoek naar de wederpartij zullen worden toegestuurd.

Bewijslast

Bij de gebruiker van de algemene voorwaarden rust de bewijslast dat hij de wederpartij de mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit kan bijvoorbeeld bewezen worden indien de wederpartij een offerte en/of overeenkomst en/of verklaring heeft ondertekend waarin is opgenomen dat hij de algemene voorwaarden heeft ontvangen.

Informatieplicht bij een webshop

Indien de overeenkomst via een webshop tot stand komt, dan is aan de informatieplicht voldaan indien de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst via de website ter beschikking zijn gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij kunnen worden opgeslagen, zie ook Ter beschikking stellen algemene voorwaarden webshop. Dit kan bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden in een pdf-bestand te presenteren. Voordat de overeenkomst via de webshop tot stand komt, dient de wederpartij aan te klikken dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Naast het “aanvinkvakje” dient de link naar de algemene voorwaarden te staan.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring