Hoe verwijs ik naar algemene voorwaarden?

Het is belangrijk dat uw wederpartij voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst gewezen wordt op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Wordt de wederpartij niet gewezen op de algemene voorwaarden, dan zijn de algemene voorwaarden vernietigbaar. Doet de wederpartij een beroep op de vernietigbaarheid, dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing. U kunt op verschillende manieren naar de algemene voorwaarden verwijzen.

Heeft u nog geen algemene voorwaarden waarnaar verwezen kan worden? Ga naar offerte algemene voorwaarden opstellen voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw bedrijf.

Verwijzen naar algemene voorwaarden in offerte

Een goede manier om naar de algemene voorwaarden te verwijzen is door de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden in uw offerte te vermelden. De algemene voorwaarden kunnen als bijlage bij de offerte gevoegd worden. Wordt de offerte via de e-mail gestuurd, dan kunnen de algemene voorwaarden als bijlage via de e-mail naar de potentiële afnemer gestuurd worden. Ook is het mogelijk een link op te nemen in de offerte die verwijst naar de algemene voorwaarden op uw website, zie hieronder.

Met een link verwijzen naar algemene voorwaarden

Indien de overeenkomst met uw afnemers via de e-mail tot stand komt, dan kunt u middels een link in een e-mail verwijzen naar de algemene voorwaarden, mits u diensten levert in de zin van de Dienstenrichtlijn, zie Is verwijzen naar algemene voorwaarden op website voldoende? Ook wij hanteren algemene voorwaarden en standaard staat onderaan onze e-mailberichten het volgende:

Op alle overeenkomsten tussen u en Juridische Supermarkt zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zie www.juridische-supermarkt.nl/algemene-voorwaarden-juridische-supermarkt.

Verwijzen naar algemene voorwaarden in overeenkomst

Gaat u een schriftelijke overeenkomst met de wederpartij aan, dan kan in de overeenkomst een artikel “Algemene voorwaarden” worden opgenomen. Een dergelijk artikel staat vaak aan het einde van de overeenkomst. In dit artikel kunt u het volgende opnemen:

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van [naam bedrijf] van toepassing. Door deze overeenkomst te ondertekenen verklaart [naam afnemer] de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van [naam bedrijf].

In het artikel “Algemene voorwaarden” in de overeenkomst kan ook worden opgenomen dat de inkoopvoorwaarden van de wederpartij niet van toepassing zijn.

Verwijzen naar algemene voorwaarden op factuur is te laat

Bedrijven vermelden vaak hun algemene voorwaarden op de factuur. Over het algemeen wordt aangenomen dat de algemene voorwaarden dan te laat aan de klant ter beschikking worden gesteld. De algemene voorwaarden moeten namelijk voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ter hand worden gesteld, zie ook Informatieplicht bij algemene voorwaarden. De factuur wordt gestuurd na het tot stand komen van de overeenkomst en daardoor is de kennisgeving te laat.

Online aanvaarden van algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen online aanvaard worden indien de wederpartij bij het plaatsen van de bestelling aanklikt dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden, zie Ter beschikking stellen algemene voorwaarden webshop.

Verwijzen naar gedeponeerde algemene voorwaarden

Uit de jurisprudentie volgt dat het aan de wederpartij mededelen dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel of bij de griffie van een rechtbank, onvoldoende wordt geacht voor gebondenheid aan de algemene voorwaarden. De wederpartij heeft in een dergelijk geval de geldigheid niet aanvaard. Het is wel voldoende om naar de gedeponeerde algemene voorwaarden te verwijzen indien het niet mogelijk is om de algemene voorwaarden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ter hand te stellen, zie ook Algemene voorwaarden deponeren KvK.

Niet reageren op verwijzing naar algemene voorwaarden

Uit de rechtspraktijk volgt dat het niet reageren op een verwijzing naar algemene voorwaarden of het niet reageren op ter hand gestelde of toegezonden algemene voorwaarden geldt als een aanvaarding van de algemene voorwaarden.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 06 – 15 29 23 97

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Algemene voorwaarden
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie