Samenwerkingsovereenkomst wat moet er in staan?

In een samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken opgenomen in verband met de samenwerking van partijen. Wat er in een samenwerkingsovereenkomst dient te staan, is afhankelijk van het soort samenwerking dat partijen met elkaar aangaan. In de samenwerkingsovereenkomst waarbij een partij in opdracht van de wederpartij werkzaamheden uitvoert, staan andere afspraken dan in een samenwerkingsovereenkomst waarbij partijen gezamenlijk een bepaald project opzetten. Voor de samenwerking die u aangaat stellen wij een maatwerk samenwerkingsovereenkomst op.

Hieronder wordt een opsomming gegeven van onderwerpen die mogelijk relevant zijn voor een samenwerking. De inhoud van verschillende soorten samenwerkingsovereenkomsten kan zeer uiteenlopen.

Aard van de samenwerking

In de samenwerkingsovereenkomst staat de aard van de samenwerking. Hieronder vallen:

 • De algemene rechten en plichten die partijen hebben in het kader van de samenwerking; en
 • Het doel van de samenwerking; en
 • Eventueel de achtergrond van de samenwerking.

Inwerkingtreding en looptijd

In de samenwerkingsovereenkomst staat wanneer de samenwerking in werking treedt. Mochten partijen al samenwerken zonder een contract, dan kan het zijn dat niet een startdatum in de samenwerkingsovereenkomst staat. In de considerans (inleiding van het contract) staat dan dat partijen al sinds een bepaalde periode samenwerken en middels de overeenkomst de samenwerking formeel willen vastleggen.

Bepaalde tijd of onbepaalde tijd

Een samenwerkingsovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Bij een samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt een termijn afgesproken of een omstandigheid die leidt tot het einde van de samenwerkingsovereenkomst. Daarbij kan eventueel worden opgenomen dat de samenwerkingsovereenkomst na het verstrijken van een bepaalde periode automatisch wordt verlengd. Betreft het een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan kan ieder der partijen de samenwerking te allen tijde opzeggen. Daarbij dient de opzegtermijn in acht te worden genomen die in de samenwerkingsovereenkomst staat.

Ontbinding

In de samenwerkingsovereenkomst kunnen situaties opgesomd worden die een partij het recht geeft de samenwerkingsovereenkomst per direct (tussentijds) te ontbinden. De volgende ontbindingsgronden zijn gebruikelijk: Faillissement, surseance van betaling of niet nakoming van de overeenkomst. Maar er kunnen ook andere ontbindingsgronden in het samenwerkingscontract worden opgenomen.

Financiële afspraken

De financiële afspraken houden bijvoorbeeld in:

 • De vergoeding die de ene partij aan de andere partij verschuldigd is of die partijen aan elkaar verschuldigd zijn;
 • Wanneer de vergoeding wordt gefactureerd;
 • De betalingstermijn;
 • Gevolgen indien niet tijdig wordt betaald.

Intellectuele eigendomsrechten

Worden in het kader van de samenwerking zaken vervaardigd en/of ter beschikking gesteld waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, dan staan in de samenwerkingsovereenkomst de afspraken omtrent deze intellectuele eigendomsrechten. Hierbij kan gedacht worden aan de overdracht van intellectuele eigendomsrechten, bijvoorbeeld zodat beide partijen voor een gelijk deel rechthebbende worden op de intellectuele eigendomsrechten. Of in het kader van de samenwerking verleent de ene partij aan de andere partij een licentie om gedurende de samenwerkingsovereenkomst gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten.

Geheimhouding

Vergaart een partij in het kader van de samenwerking vertrouwelijke informatie van de andere partij, dan is het verstandig in de samenwerkingsovereenkomst een bepaling op te nemen over geheimhouding. Verstrekken beide partijen vertrouwelijke informatie aan elkaar, dan gaat het om een tweezijdige geheimhoudingsbepaling. Aan de bepaling over geheimhouding kan een boetebeding gekoppeld worden.

Gevolgen van beëindiging

In de samenwerkingsovereenkomst staan de gevolgen van de beëindiging van het samenwerkingsverband, zoals:

 • Een financiële afrekening;
 • Relatiebeding en/of concurrentiebeding (dergelijke bedingen kunnen ook gelden gedurende de samenwerkingsovereenkomst);
 • Zaken die geretourneerd of overgedragen dienen te worden.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring