Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst is een contract tussen 2 (of meer) partijen waarin de afspraken zijn opgenomen i.v.m. een samenwerking. Door afspraken vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst, is het voor beide partijen duidelijk wat hun rechten en plichten zijn in het kader van de samenwerking. Zijn er meer dan 2 partijen die de samenwerkingsovereenkomst aangaan, dan is sprake van een meerpartijenovereenkomst. Een samenwerkingsovereenkomst kan verschillende vormen aannemen.

Voor het laten opstellen van een maatwerk samenwerkingsovereenkomst zie Samenwerkingsovereenkomst opstellen.

Samenwerkingsovereenkomst voor project en verdeling van winst

Wij krijgen geregeld het verzoek een contract op te stellen voor de samenwerking waarbij de afspraken vastgelegd dienen te worden i.v.m. de verdeling van winst. Partijen gaan dan gezamenlijk een project uitvoeren, met ieder zijn eigen taken. Als met het realiseren van het project winst wordt gegenereerd, dan zal de winst tussen partijen verdeeld. In een dergelijk samenwerkingscontract staan vaak ook duidelijke afspraken over de intellectuele eigendomsrechten die door partijen ingebracht worden in het project.

Samenwerkingsovereenkomst voor verlenen van een opdracht

Een samenwerkingsovereenkomst kan de strekking hebben van een opdrachtovereenkomst. Dit betekent dat een partij van de samenwerkingsovereenkomst aan de wederpartij de opdracht verleent tot het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden tegen een vergoeding. Is de partij die de opdracht uitvoert een zzp’er, dan is het van belang dat de samenwerking niet wordt gezien als een fictief dienstverband.

Samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een raamcontract

De samenwerkingsovereenkomst kan ook een raamovereenkomst zijn. Is de samenwerkingsovereenkomst een soort raamcontract, dan staan in de samenwerkingsovereenkomst de algemene afspraken tussen partijen die van toepassing zijn wanneer in het kader van de samenwerking een bestelling wordt geplaatst of een opdracht wordt verleend. Hetgeen besteld wordt en/of de werkzaamheden die in het kader van de samenwerking concreet uitgevoerd dienen te worden, komen partijen dan (meestal) later overeen.

Samenwerkingsovereenkomst voor binnenhalen van klanten

Spreken partijen in het kader van een samenwerking af dat een partij voor de andere partij klanten binnenhaalt tegen een vergoeding, dan is de samenwerkingsovereenkomst een agentuurovereenkomst. De partij die de klanten binnenhaalt is de handelsagent en de partij die de opdracht geeft tot het werven van nieuwe klanten is de principaal. De agentuurovereenkomst is in de wet geregeld. Van sommige bepalingen in de wet kan in de samenwerkingsovereenkomst niet ten nadele van de handelsagent worden afgeweken.

Samenwerkingsovereenkomst voor softwareontwikkeling

Gaat een partij gedurende een langere periode software ontwikkelen ten behoeve van een andere partij, dan kunnen partijen hun afspraken vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst. Het is belangrijk dat bij deze samenwerking in het contract duidelijk afspraken staan over de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de ontwikkelde software.

Samenwerkingsovereenkomst voor wederverkoop

In een samenwerkingsovereenkomst kunnen de afspraken worden opgenomen tussen een leverancier en een wederverkoper voor het inkopen en vervolgens wederverkopen van producten en/of diensten. We hebben het dan over een distributieovereenkomst, dealerovereenkomst of resellerovereenkomst.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring