Wat is een opdrachtovereenkomst?

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, meestal voor een vergoeding, werkzaamheden te verrichten. Er bestaat geen gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De opdrachtnemer dient niet ondergeschikt te zijn aan de opdrachtgever. Is dit wel het geval, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst en niet van een opdrachtovereenkomst.

De werkzaamheden die een opdrachtnemer in het kader van een opdrachtovereenkomst voor een opdrachtgever uitvoert, kunnen zeer divers zijn. Het is belangrijk in de opdrachtovereenkomst een omschrijving op te nemen van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door de opdrachtnemer, zodat voor partijen duidelijk is wat van de opdrachtnemer wordt verwacht.

Maatwerk opdrachtovereenkomst nodig? Vraag vrijblijvend een offerte aan voor het laten opstellen van een opdrachtovereenkomst.

Andere benamingen voor de opdrachtovereenkomst

Een opdrachtovereenkomst met een zzp’er wordt ook wel een “freelance overeenkomst” of “zzp overeenkomst” genoemd. Ook wordt de term “inhuurcontract” gebruikt als een zzp’er wordt ingehuurd door een opdrachtgever voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. De Belastingdienst gebruikt voor zijn model overeenkomsten ter voorkoming van fictief dienstverband de term “overeenkomst van opdracht”.

Vergoeding voor uitvoeren opdrachtovereenkomst

Indien de opdrachtnemer de opdrachtovereenkomst uitvoert in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf, dan bepaalt de wet dat de opdrachtgever verplicht is de opdrachtnemer een vergoeding te betalen voor het uitvoeren van de opdracht. In de opdrachtovereenkomst staat de hoogte van de vergoeding. De vergoeding voor de opdrachtnemer kan zijn:

 • Een vast bedrag;
 • Een uurtarief;
 • Een vergoeding afhankelijk van een bepaald resultaat dat door de opdrachtnemer is behaald.

Daarnaast kan in de opdrachtovereenkomst worden opgenomen of de opdrachtgever een onkosten vergoeding aan de opdrachtnemer verschuldigd is. Zo ja, welke onkosten de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening brengt.

Zijn partijen in de opdrachtovereenkomst geen vergoeding overeengekomen, dan volgt uit de wet dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst een redelijke vergoeding verschuldigd is.

Opdrachtovereenkomst in de wet

De meeste bepalingen in de wet over de opdrachtovereenkomst zijn niet van dwingend recht, maar van regelend recht. Dit betekent dat van deze wettelijke bepalingen in de opdrachtovereenkomst kan worden afgeweken. Zijn geen afspraken op papier gezet tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, dan gelden de wettelijke bepalingen.

Inhoud van de opdrachtovereenkomst

De inhoud van de opdrachtovereenkomst hangt o.a. af van het soort werkzaamheden dat de opdrachtnemer dient uit te voeren en van de overige afspraken die partijen willen maken i.v.m. de uitvoering van de opdracht. Hieronder een beknopte opsomming van bepalingen die onderdeel van een opdrachtovereenkomst kunnen zijn:

 • Een considerans (inleiding van de opdrachtovereenkomst);
 • De werkzaamheden die vallen onder de opdracht;
 • De start en looptijd van de opdrachtovereenkomst;
 • De vergoeding en eventuele onkosten die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is;
 • De facturatie- en betalingsafspraken;
 • Verplichtingen/verantwoordelijkheden van partijen;
 • Indien de opdrachtnemer een zzp’er is, bepalingen ter voorkoming van fictief dienstverband;
 • Indien de opdrachtnemer in het kader van de opdrachtovereenkomst werk vervaardigt waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, afspraken omtrent de intellectuele eigendomsrechten;
 • Indien de opdrachtnemer vertrouwelijke informatie ontvangt, afspraken omtrent geheimhouding;
 • Ontbinding en opschorting van de opdrachtovereenkomst;
 • Gevolgen van beëindiging van de opdrachtovereenkomst;
 • Verwerkt de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, een verwijzing naar de verwerkersovereenkomst;
 • Welke (algemene) voorwaarden van toepassing zijn op de opdrachtovereenkomst.

Voorkomen van fictief dienstverband

Bij een opdrachtovereenkomst tussen een opdrachtgever en een zzp’er dient erop gelet te worden dat de samenwerking door de Belastingdienst niet wordt gezien als een fictief dienstverband. Wordt de samenwerking tussen de opdrachtgever en de zzp’er aangemerkt als een fictief dienstverband, dan dienen loonbelasting en sociale premies afgedragen te worden. Ter voorkoming van fictief dienstverband is het van belang dat geen afspraken in een opdrachtovereenkomst staan die kunnen leiden tot schijnzelfstandigheid.

Verschil tussen opdrachtovereenkomst en raamovereenkomst

Een raamovereenkomst is een overeenkomst die wordt aangegaan indien de opdrachtgever en de opdrachtnemer een langdurige samenwerking met elkaar wensen aan te gaan. In een raamovereenkomst staan de algemene afspraken tussen partijen die gelden op het moment dat een opdracht wordt verleend. Tijdens de raamovereenkomst worden meerdere opdrachtovereenkomsten gesloten tussen partijen. De opdrachtovereenkomst die voortvloeit uit een raamovereenkomst bevat de concrete afspraken omtrent de opdracht. Een opdrachtovereenkomst die wordt gesloten naar aanleiding van een raamovereenkomst kan een schriftelijk document zijn, maar een dergelijke opdrachtovereenkomst kan bijvoorbeeld ook via de e-mail tot stand komen.

Verschil tussen opdrachtovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst

Bij een samenwerkingsovereenkomst hebben beide partijen, over het algemeen, jegens elkaar de verplichting bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Bij een opdrachtovereenkomst is het juist één partij, de opdrachtnemer, die werkzaamheden dient uit te voeren.

Voorwaarden en opdrachtovereenkomst

De opdrachtnemer kan op de opdrachtovereenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Maar het is ook mogelijk dat de opdrachtgever zijn inkoopvoorwaarden op de opdrachtovereenkomst van toepassing wil verklaren. Indien beide partijen over voorwaarden beschikken en deze willen laten gelden voor de opdrachtovereenkomst, dan is er sprake van de zogenaamde battle of forms. De voorwaarden die van toepassing zijn op de opdrachtovereenkomst worden als bijlage bij de opdrachtovereenkomst gevoegd.

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij een opdrachtovereenkomst

In de wet is de hoofdelijke aansprakelijkheid i.v.m. de opdrachtovereenkomst opgenomen. Indien 2 of meerdere opdrachtgevers aan een opdrachtnemer een opdracht hebben verleend, dan zijn deze opdrachtgevers tegenover de opdrachtnemer hoofdelijk verbonden. Dit geldt ook de andere kant op. Indien 2 of meerdere opdrachtnemers de opdracht hebben aanvaard, dan is iedere opdrachtnemer geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de opdrachtovereenkomst, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring