Meedenkend, meer dan 15 jaar ervaring, écht maatwerk en professioneel.

Offerte aanvragen

Freelance overeenkomst opstellen

Voert u als freelancer werkzaamheden uit of gaat u een freelancer inhuren, dan kunnen wij daarvoor een rechtsgeldige en maatwerk freelance overeenkomst opstellen. In de freelance overeenkomst worden duidelijk de rechten en plichten van partijen omschreven i.v.m. de werkzaamheden die de freelancer in opdracht van de opdrachtgever uitvoert.

Prijs freelance overeenkomst opstellen: vanaf € 349,-

Ja, ik wil een freelance overeenkomst laten opstellen

Wilt u een freelance overeenkomst laten opstellen, dan verstrekt u vrijblijvend via de e-mail of telefonisch 070-3923995 de volgende informatie:

  • Uw bedrijfsgegevens;
  • Of u de opdrachtgever of de freelance bent;
  • De werkzaamheden die in het kader van de freelance overeenkomst worden uitgevoerd.

Vervolgens sturen wij u via de e-mail een prijs en levertijd voor het opstellen van de freelance overeenkomst die u nodig heeft.

>> Via website offerte aanvragen opstellen freelance overeenkomst

Werkwijze freelance overeenkomst opstellen

Voordat een aanvang wordt gemaakt met het opstellen van de freelance overeenkomst, wordt telefonisch contact met u opgenomen om uw wensen ten aanzien van de freelance overeenkomst te bespreken. Naast de informatie die wij van u ontvangen, wordt de freelance overeenkomst volledig aangevuld met bepalingen die voor u van belang zijn. De prijs voor het opstellen van de freelance overeenkomst is inclusief een correctieronde. Mocht u na de levering nog wijzigingen wensen in de freelancer overeenkomst, dan worden deze wijzigingen kosteloos verwerkt.

Wat is een freelance overeenkomst?

Een freelance overeenkomst is een opdrachtovereenkomst tussen een freelancer en een opdrachtgever. Een freelancer overeenkomst wordt ook wel een zzp-overeenkomst genoemd. Middels een freelance overeenkomst wordt door de opdrachtgever aan de freelancer de opdracht verleend tot het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.

Wat wordt er in de freelance overeenkomst opgenomen?

In de freelance overeenkomst worden alle rechten en plichten van de freelancer en de opdrachtgever opgenomen i.v.m. de opdracht die de opdrachtgever aan de freelancer verleent. De inhoud van de freelancer overeenkomst is o.a. afhankelijk van:

  • Het soort werkzaamheden dat uitgevoerd gaat worden;
  • De branche waarin partijen van de freelance overeenkomst werkzaam zijn;
  • Of de freelancer de werkzaamheden uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever zelf of ten behoeve van een afnemer/klant van de opdrachtgever.

Hieronder een opsomming van bepalingen die in een freelancer overeenkomst kunnen voorkomen.

Werkzaamheden

In de freelance overeenkomst staat een omschrijving van de werkzaamheden die de freelancer in opdracht van de opdrachtgever dient uit te voeren. De werkzaamheden kunnen resultaat gericht zijn, maar kunnen ook een inspanningsverplichting met zich meebrengen.

Vergoeding

In de freelancer overeenkomst staat de vergoeding die de freelancer ontvangt voor de werkzaamheden en eventueel de overige kosten, zoals reiskosten, die de freelancer aan de opdrachtgever in rekening brengt. De vergoeding voor de freelancer kan bijvoorbeeld zijn: een vaste prijs, uurtarief, dagtarief, maandtarief of een vergoeding die afhankelijk is van een behaald resultaat.

Geheimhouding

Ontvangt de freelancer vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever, dan wordt een geheimhoudingsbeding in de freelance overeenkomst opgenomen. Wordt er een aparte geheimhoudingsverklaring door de freelancer ondertekend, dan staat in de freelance overeenkomst een verwijzing naar deze geheimhoudingsverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten

Indien de freelancer in het kader van de freelancer overeenkomst werk in de zin van de Auteurswet vervaardigt, zoals teksten, foto’s of ontwerpen, dan kan het verstandig zijn in de freelance overeenkomst op te nemen dat de auteursrechten op het werk worden overgedragen aan de opdrachtgever. Als de freelancer overdracht niet wil overeenkomen, dan is het een optie om een exclusieve licentie in de freelance overeenkomst te verwerken.

Geen arbeidsovereenkomst

Ter voorkoming van fictief dienstverband, zie ook hieronder, wordt in de freelance overeenkomst opgenomen dat de samenwerking uitdrukkelijk niet dient te worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. In de freelance overeenkomst wordt niet verwezen naar de VAR-wuo (verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming). De VAR-wuo is afgeschaft en is vervangen door de modelovereenkomsten van de Belastingdienst.

Voorkomen van fictief dienstverband

Om te voorkomen dat de samenwerking tussen de freelancer en de opdrachtgever wordt gezien als een fictief dienstverband, dient het zelfstandig ondernemerschap van de freelancer in de freelance overeenkomst benadrukt te worden. Het is belangrijk dat de freelance overeenkomst niet wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. De Belastingdienst heeft bepaalde modelovereenkomsten opgesteld. Het op de juiste wijze gebruiken/verwijzen naar een modelovereenkomst van de Belastingdienst voorkomt dat de relatie tussen de freelancer en de opdrachtgever wordt gezien als een (fictief) dienstverband.

Verwijzen naar modelovereenkomst van de Belastingdienst

Tijdens het bespreken van de freelance overeenkomst vragen wij u of u wilt dat verwezen wordt naar een van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Is dat het geval, dan zoeken wij voor u de juiste modelovereenkomst. In de freelance overeenkomst wordt verwezen naar de modelovereenkomst en worden de verplichte bepalingen uit deze modelovereenkomst overgenomen. Verder zal de freelance overeenkomst maatwerk zijn.

Freelance overeenkomst in de vorm van een raamovereenkomst

De freelance overeenkomst kan de vorm hebben van een raamovereenkomst, zie ook Wat is een raamovereenkomst? Een raamovereenkomst is handig als de opdrachtgever de freelancer meerdere malen wenst in te huren. De algemene afspraken over de samenwerking staan in de raamovereenkomst. De specifieke werkzaamheden die de freelancer gaat uitvoeren, staan (meestal) niet in de raamovereenkomst, maar komen partijen op een andere wijze overeen, bijvoorbeeld via de e-mail of middels een werkopdracht.

Algemene voorwaarden en de freelance overeenkomst

Beschikt de freelancer over algemene voorwaarden, dan kunnen op de freelance overeenkomst de algemene voorwaarden van de freelancer van toepassing worden verklaard. In de freelance overeenkomst dient dan een verwijzing te worden opgenomen naar de algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden kunnen als bijlage worden toegevoegd.

Algemene voorwaarden voor freelance werkzaamheden nodig? Zie Algemene voorwaarden opstellen.

Inkoopvoorwaarden en de freelance overeenkomst

De opdrachtgever van de freelancer kan op de freelance overeenkomst zijn inkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. In de inkoopvoorwaarden staan de algemene rechten en plichten van de opdrachtnemers en/of leveranciers bij wie de opdrachtgever werkzaamheden of producten inkoopt. Wilt u inkoopvoorwaarden hanteren voor de freelance overeenkomsten die u aangaat, dan kunnen wij deze inkoopvoorwaarden opstellen. Verklaren zowel de freelancer als de opdrachtgever voorwaarden van toepassing op de freelance overeenkomst, dan is er sprake van battle of forms.

Freelance overeenkomsten laten controleren

Wij kunnen controleren of de freelance overeenkomst die u wilt gaan gebruiken, correct en volledig is. Daarnaast wordt ook gekeken of de afspraken in de freelance overeenkomst tot gevolg zouden kunnen hebben dat de samenwerking door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een fictief dienstverband. Op het internet zijn veel voorbeelden van standaard freelance overeenkomsten te vinden. Wij controleren ook standaard freelance overeenkomsten.

Freelance overeenkomst insturen ter controle.

Het laten controleren van uw freelance overeenkomst is gratis. Is uw freelance overeenkomst niet volledig en/of niet correct, dan ontvangt u een opsomming van onze bevindingen over de freelancer overeenkomst en een offerte voor het aanpassen van de freelance overeenkomst.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie