Wat is de wettelijke klachttermijn?


Wil de koper er een beroep op kunnen doen dat het geleverde product gebrekkig is, dan heeft de koper een klachtplicht. De koper dient tijdig aan de verkoper kenbaar te maken dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt. De klachtplicht is als volgt in artikel 7:23 lid 1 Burgerlijk Wetboek omschreven:

De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt echter aan de zaak een eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde te kennen doch die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden. Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.

Koper is een consument

Indien er sprake is van een consumentenkoop, dan is het hierboven omschreven wetsartikel van dwingend recht. Dit betekent dat niet ten nadele van de koper zijnde een consument van deze regeling kan worden afgeweken. Afhankelijk van de aard van het product kan het in acht nemen van een klachttermijn die langer is dan 2 maanden acceptabel zijn.

Koper is een bedrijf

Indien de koper een bedrijf is, dan kan wel van de bovengenoemde regeling worden afgeweken. Met de koper zijnde een bedrijf kan een kortere klachttermijn worden overeengekomen, bijvoorbeeld in de koopovereenkomst of in de algemene voorwaarden.

Gevolgen niet nakomen van de klachttermijn

Klaagt de koper niet tijdig, dan verliest hij zijn recht om een beroep te doen op niet-nakoming van de koopovereenkomst door de verkoper wegens non-conformiteit.

Klachtenprocedure in algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden van de verkoper kan de klachtenprocedure worden opgenomen. Hierin kan o.a. duidelijk worden omschreven welke klachttermijnen er gelden (voor consumenten kan niet van de wettelijke klachttermijn worden afgeweken) en op welke wijze de koper een klacht dient in te dienen. Voor uw bedrijf kunnen wij de algemene voorwaarden opstellen.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring