Algemene voorwaarden adviesbureau

Voor uw adviesbureau stellen wij rechtsgeldige en complete algemene voorwaarden op. De inhoud van uw algemene voorwaarden is afhankelijk van verschillende factoren, zoals: het soort advieswerkzaamheden dat u uitvoert en het soort opdrachtgevers, zijn dat bedrijven, (overheids)instellingen en/of consumenten.

Wij zullen de algemene voorwaarden voor uw adviesbureau opstellen aan de hand van de informatie die wij van u ontvangen over uw adviesbureau. U ontvangt maatwerk algemene voorwaarden. Voert u naast advieswerkzaamheden ook andere werkzaamheden uit voor uw opdrachtgevers, dan wordt daar uiteraard rekening mee gehouden bij het opstellen van de algemene voorwaarden. Alle bepalingen die gezien uw bedrijfsactiviteiten van belang zijn, worden in de algemene voorwaarden opgenomen.

Algemene voorwaarden voor adviesbureau laten opstellen

Indien u de algemene voorwaarden voor uw adviesbureau wil laten opstellen, dan kunt u vrijblijvend telefonisch 070 -392 39 95, via de e-mail of via de website een offerte aanvragen voor het opstellen van de algemene voorwaarden. Wij sturen u zo spoedig mogelijk een offerte met de prijs en de levertijd voor de door u benodigde algemene voorwaarden.

Prijs algemene voorwaarden opstellen adviesbureau: vanaf € 399,-

Werkwijze opstellen algemene voorwaarden adviesbureau

Nadat wij uw akkoord hebben ontvangen op de offerte, wordt het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw adviesbureau ingepland. Met u wordt een telefonische afspraak gemaakt. Tijdens dit gesprek vergaren wij informatie over uw advieswerkzaamheden, uw werkwijze en de afspraken die u maakt met uw opdrachtgevers.

De algemene voorwaarden worden in een Word-document via de e-mail naar u gestuurd. De factuur sturen wij bij de levering van de algemene voorwaarden. De jurist die uw algemene voorwaarden opstelt is mr. Mirjam Geuze. Voor meer informatie over het opstellen van algemene voorwaarden voor uw adviesbureau neemt u contact met ons op. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden.

Wat wordt er in de algemene voorwaarden opgenomen?

In de algemene voorwaarden voor uw adviesbureau komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod (dit is een beknopte opsomming):

Aansprakelijkheidsbeperkingen en overmacht

Het beperken van de risico’s van uw adviesbureau is o.a. een van de redenen om over goede algemene voorwaarden te beschikken. Wij inventariseren de risico’s die voortvloeien uit uw advieswerkzaamheden en nemen aan de hand daarvan de juiste aansprakelijkheidsbeperkingen op in uw algemene voorwaarden.

Naast een opsomming van aansprakelijkheidsbeperkingen worden ook situaties en omstandigheden genoemd die onder overmacht vallen. Indien uw adviesbureau wegens een overmachtssituatie de advieswerkzaamheden voor de opdrachtgever niet, niet geheel of niet tijdig kan uitvoeren, dan is uw adviesbureau niet aansprakelijk.

Uitvoering van de opdracht

In het kader van de aansprakelijkheid wordt ook in de algemene voorwaarden opgenomen dat de verbintenis van uw adviesbureau die voortvloeit uit de opdracht een inspanningsverplichting is en niet een resultaatverplichting. Dit betekent dat uw adviesbureau met de uitvoering van de opdracht niet een bepaald resultaat garandeert.

Indien u (soms) een of meerdere derde partijen, zoals een ander adviesbureau of een ingehuurde zzp’er, inschakelt voor de uitvoering van de opdracht, dan wordt in de algemene voorwaarden opgenomen dat uw adviesbureau het recht heeft derde partijen in te schakelen. Ook kan de aansprakelijkheid voor de werkzaamheden van de ingeschakelde derde partijen uitgesloten worden.

Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

Uw opdrachtgever heeft bepaalde verplichtingen en verantwoordelijkheden. Welke dat zijn hangt af van het soort advieswerkzaamheden dat u uitvoert en of u werkzaamheden uitvoert op de locatie van de opdrachtgever. Eén van de verplichtingen van de opdrachtgever is over het algemeen dat de opdrachtgever tijdig alle relevante informatie en gegevens dient te verstrekken.

Betalingsafspraken

In de algemene voorwaarden staan de betalingsafspraken, zoals de betalingstermijn en de gevolgen indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt. De vergoeding die u afspreekt met de opdrachtgever voor het uitvoeren van de advieswerkzaamheden is een kernafspraak. Kernafspraken horen niet thuis in de algemene voorwaarden. De vergoeding dient u op een andere wijze met de opdrachtgever overeen te komen, bijvoorbeeld middels de ondertekening van een opdrachtovereenkomst of door accordering van een offerte of van een (uur)tarief.

Beëindiging en opschorting

In de algemene voorwaarden staan situaties die uw adviesbureau het recht geven om de opdracht tussentijds te beëindigen (ontbinden) of om de advieswerkzaamheden op te schorten. Ook worden de gevolgen van de beëindiging en van de opschorting opgenomen in de algemene voorwaarden en dat uw adviesbureau niet aansprakelijk is voor enige schade die de opdrachtgever door de beëindiging of opschorting lijdt.

Opdrachtgevers zijn bedrijven en particulieren

Indien u advieswerkzaamheden uitvoert voor zowel bedrijven als voor particulieren, dan zullen wij de algemene voorwaarden op zodanige wijze opstellen dat deze gebruikt kunnen worden voor de opdrachtgever zijnde een bedrijf en de opdrachtgever zijnde een particulier. Derhalve hoeft u niet 2 aparte algemene voorwaarden te gebruiken. In de algemene voorwaarden worden bepaalde uitzonderingen gemaakt indien de opdrachtgever een particulier is, aangezien van sommigen wettelijke bepalingen niet ten nadele van een particulier mag worden afgeweken.

Hanteren van algemene voorwaarden

Zodra uw adviesbureau over algemene voorwaarden beschikt, is het belangrijk dat uw algemene voorwaarden op correcte wijze van toepassing worden verklaard op de opdrachten en de advieswerkzaamheden. Om een beroep te kunnen doen op uw algemene voorwaarden, dient de opdrachtgever voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst gewezen te worden op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en dient de opdrachtgever de mogelijkheid te worden geboden om de algemene voorwaarden te raadplegen.

Indien een schriftelijke overeenkomst van opdracht wordt ondertekend, dan dient in de overeenkomst van opdracht verwezen te worden naar de algemene voorwaarden en raden wij u aan de algemene voorwaarden als bijlage toe te voegen. Voor meer informatie over het verwijzen naar algemene voorwaarden zie Hoe verwijs ik naar algemene voorwaarden?

Offerte algemene voorwaarden adviesbureau opstellen

Middels het onderstaande formulier vraagt u bij ons een offerte aan voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw adviesbureau.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring