Franchiseovereenkomst wat moet er in staan?

In de franchiseovereenkomst worden de rechten en plichten van de franchisegever en de franchisenemer omschreven. Wat er in de franchiseovereenkomst moet staan is o.a. afhankelijk van de franchiseformule waarop de franchiseovereenkomst betrekking heeft. Heeft u een franchiseovereenkomst nodig, zie dan Franchiseovereenkomst opstellen.

Hieronder een opsomming van bepalingen die vaak in de franchiseovereenkomst worden opgenomen.

Franchiseformule

In de franchiseovereenkomst moet de franchiseformule omschreven worden. Gedurende de franchiseovereenkomst mag de franchisenemer gebruik maken van de franchiseformule. De intellectuele eigendomsrechten en overige (uiterlijke) kenmerken van de franchiseformule dienen duidelijk uit de franchiseovereenkomst te volgen.

Franchisevergoeding

Voor het gebruik van de franchiseformule en voor de overige diensten die de franchisegever in het kader van de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer levert, dient de franchisenemer meestal een franchisevergoeding te betalen. De franchisevergoeding kan bestaan uit een entreevergoeding en/of een maandelijkse vergoeding. De maandelijkse vergoeding kan een vast bedrag zijn of een omzetgerelateerde vergoeding. Indien de franchisenemer een omzetgerelateerde franchisevergoeding moet betalen aan de franchisegever, dan:

 • Dient de franchisenemer periodiek een overzicht van zijn omzet aan de franchisegever te verstrekken; en
 • Heeft de franchisegever het recht de omzet van de franchisenemer te controleren door inzage te krijgen in de administratie van de franchisenemer.

Promotieactiviteiten

In de franchiseovereenkomst kan worden opgenomen dat de franchisegever bepaalde promotieactiviteiten uitvoert ten behoeve van de franchiseorganisatie. Ook afspraken over mogelijke eigen social media accounts of websites worden in de franchiseovereenkomst opgenomen.

Exclusiviteit & contractgebied

De franchiseovereenkomst kan een exclusief karakter hebben. Dit betekent dat de franchisegever niet met een andere franchisenemer die gevestigd is in het contractgebied een franchiseovereenkomst zal aangaan. Partijen kunnen afspreken dat de omvang of de locatie van het exclusieve contractgebied in overleg gewijzigd kan worden, bijvoorbeeld indien de franchisenemer wil gaan verhuizen. Indien het contractgebied van de franchisenemer niet duidelijk te omschrijven is, dan kan aan de franchiseovereenkomst een bijlage worden toegevoegd met een kaartje waarin het contractgebied gemarkeerd is.

Concurrentiebeding & boete

Partijen kunnen in een franchiseovereenkomst een concurrentiebeding opnemen. Dit betekent dat de franchisenemer gedurende de franchiseovereenkomst en een bepaalde periode na de franchiseovereenkomst geen activiteiten mag ontplooien die concurreren met het bedrijf van de franchisegever. Aan een concurrentiebeding kan een boetebeding gekoppeld worden.

Ontbindingsgronden

In de franchiseovereenkomst wordt vaak opgenomen welke situaties partijen het recht geven om de franchiseovereenkomst tussentijds te ontbinden. De ontbindingsgronden kunnen o.a. zijn:

 • Faillissement;
 • Niet nakomen van de franchiseovereenkomst nadat de niet-nakomende partij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring