Wet incassokosten (WIK)

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden, ook wel Wet incassokosten (WIK) genoemd. De wetswijziging komt in hoofdlijnen op het volgende neer:

 • Over de eerste € 2.500,- van de vordering mag de vergoeding voor de incassokosten maximaal 15% van de hoofdsom bedragen;
 • Over de volgende € 2.500,- van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 10%;
 • Vervolgens geldt dat de vergoeding voor de incassokosten ten hoogte 5% over de volgende € 5.000,- van de vordering bedraagt;
 • Over de volgende € 190.000,- van de vordering mag maximaal 1% als vergoeding voor de incassokosten worden bereken;
 • Over het meerdere van de hoofdsom mag maximaal 0,5% als vergoeding voor de incassokosten worden berekend met een maximum van € 6.775,-;
 • Het minimum bedrag voor de vergoeding van de incassokosten bedraagt € 40,-.

De eventuele administratiekosten die u aan de klant in rekening brengt en de kosten van een incassobureau mogen niet hoger zijn dan de kosten zoals hierboven is omschreven.

Afwijken van de Wet incassokosten

Bij vorderingen op consumenten kan niet van de Wet incassokosten worden afweken. Indien de wederpartij een bedrijf is, dan kunnen, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden, andere afspraken worden gemaakt i.v.m. de incassokosten.

Sturen van een aanmaning

Aan de consument mogen pas incassokosten in rekening worden gebracht indien:

 • Naar de consument een aanmaning is gestuurd waarin de consument verzocht wordt om binnen 14 dagen te betalen; en
 • De consument geen gehoor heeft gegeven aan de gestuurde aanmaning.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring