Agentuurovereenkomst wat moet er in staan?

De inhoud van een agentuurovereenkomst is o.a. afhankelijk van:

 • De identiteit van partijen. Is de handelsagent een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, zie ook Handelsagent zelfstandig ondernemer;
 • Het soort overeenkomsten die door toedoen van de handelsagent tussen de principaal en de afnemer tot stand komen. Zijn dit bijvoorbeeld koopovereenkomsten of overeenkomsten voor de afname van (online) diensten.

Hieronder zijn een aantal bepalingen omschreven die vaak in een agentuurovereenkomst worden opgenomen.

Hoogte van provisie

In de agentuurovereenkomst wordt de beloning voor de handelsagent opgenomen. De beloning waarop de handelsagent recht heeft wordt vaak “provisie” of “commissie” genoemd. De provisie kan een percentage zijn van de prijs die de principaal aan zijn afnemer gefactureerd heeft of kan een vast bedrag zijn per tot stand gekomen (koop)overeenkomst.

Wanneer provisie verschuldigd is

In de agentuurovereenkomst moet worden opgenomen wanneer de provisie verschuldigd is. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het moment dat tussen de principaal en de afnemer door toedoen van de handelsagent een (koop)overeenkomst tot stand is gekomen of op het moment dat de afnemer, die door de handelsagent is binnengehaald, heeft betaald.

Provisieoverzicht

De principaal dient de handelsagent periodiek een overzicht te verstrekken van de provisie waarop de handelsagent recht heeft. Aan de hand van dit overzicht kan de handelsagent de principaal een factuur sturen voor de provisie. De betalingstermijn die de principaal dient te hanteren kan ook in de agentuurovereenkomst worden opgenomen.

Looptijd & opzegtermijn

De looptijd en de opzegtermijn moeten in de agentuurovereenkomst vermeld worden. De agentuurovereenkomst kan voor een bepaalde tijd worden aangegaan of voor onbepaalde tijd. De lengte van de opzegtermijn mag niet in strijd zijn met artikel 7:437 Burgerlijk Wetboek (BW). Lees ook: Agentuurovereenkomst in de wet

Exclusiviteit

Partijen kunnen in de agentuurovereenkomst exclusiviteit overeenkomen. Dit betekent dat de principaal gedurende de agentuurovereenkomst niet een andere handelsagent zal aanstellen in het overeengekomen contractgebied.

Concurrentiebeding

In de agentuurovereenkomst kan een concurrentiebeding worden opgenomen. In het concurrentiebeding staat dat de handelsagent gedurende de agentuurovereenkomst en/of een bepaalde periode na afloop van de agentuurovereenkomst geen werkzaamheden mag uitvoeren die concurreren met de bedrijfsactiviteiten van de principaal.

Gevolgen van beëindiging van de agentuurovereenkomst

Het is verstandig om de gevolgen van de beëindiging van de agentuurovereenkomst op te nemen, zoals:

 • Het retourneren van zaken die door de principaal aan de handelsagent ter beschikking zijn gesteld;
 • Dat de handelsagent geen gebruik meer mag maken van de intellectuele eigendomsrechten van de principaal;
 • De vergoeding waarop de handelsagent na afloop nog recht heeft. De handelsagent heeft in ieder geval recht op de goodwill vergoeding zoals omschreven in artikel 7:442 BW.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring