Distributieovereenkomst voor software

In de distributieovereenkomst tussen de softwareleverancier en de distributeur wordt overeengekomen dat de distributeur van de softwareleverancier software verkrijgt om deze op eigen rekening en risico aan afnemers ter beschikking te stellen. De software wordt door de distributeur “doorverkocht”. De distributieovereenkomst voor software wordt ook wel een resellerovereenkomst genoemd. Voor het laten opstellen van een distributieovereenkomst voor software, zie Distributieovereenkomst opstellen.

Verschillende vormen van softwaredistributie

De distributeur kan uit eigen naam en voor eigen risico handelen. In een dergelijk geval neemt de distributeur de software af van de softwareleverancier en verhandelt de software vervolgens uit eigen naam. De afnemer sluit een licentieovereenkomst met de distributeur. Tussen de softwareleverancier en de afnemer van de software ontstaat geen overeenkomst.

De distributeur kan uit eigen naam en uit naam van de softwareleverancier handelen. In een dergelijk geval koopt de afnemer de software van de distributeur en levert de distributeur de software aan de afnemer. De licentie tot gebruik van de software wordt verleend door de softwareleverancier. Deze licentie wordt bijvoorbeeld verleend doordat de afnemer bij het installeren van de software en/of voor het gebruik van de software aanklikt dat hij akkoord gaat met de licentievoorwaarden of de algemene voorwaarden van de softwareleverancier.

Auteursrechten en distributie van software

De auteursrechten op de software berusten bij de softwareleverancier, meer hierover: Auteursrechten en software. Het is de distributeur enkel toegestaan de software te distribueren indien de softwareleverancier daarvoor toestemming heeft gegeven, de zogenaamde licentie. Het verlenen van een licentie is vormvrij. De licentierechten van de distributeur, op welke wijze de distributeur de software dient te distribueren of gebruiken, kan in de distributieovereenkomst worden opgenomen.

Zie ook: Distributieovereenkomst wat moet er in staan?

Aansprakelijkheid en distributie van software

De distributeur levert software aan de afnemer. Indien de software niet naar behoren functioneert, dan pleegt de distributeur jegens de afnemer wanprestatie. De afnemer kan de distributeur aansprakelijk stellen voor de schade die hij lijdt doordat de distributeur wanprestatie pleegt. De distributeur kan met de softwareleverancier overeenkomen dat de softwareleverancier een garantie verstrekt aan de afnemers van de software. In een dergelijk geval hebben afnemers bij het niet goed werken van de software een garantieaanspraak op de softwareleverancier.

Aansprakelijkheid van de softwareleverancier beperken

De aansprakelijkheid van de softwareleverancier jegens de distributeur voor gevolgschade wordt in de distributieovereenkomst vaak uitgesloten en voor directe schade beperkt. Indien de distributeur hardware aan een consument levert met daarin de software van de softwareleverancier, dan kan in beginsel de aansprakelijkheid van de softwareleverancier niet worden uitgesloten. Uit artikel 7:25 Burgerlijk Wetboek volgt namelijk dat de distributeur de schade op zijn voorman, de softwareleverancier, kan verhalen indien de distributeur op grond van een koopovereenkomst schadeplichtig is jegens de consument doordat de geleverde software gebrekkig is.

Verkooptargets

In de distributieovereenkomst kunnen verkooptargets worden opgenomen. Indien de distributeur de verkooptargets niet haalt, dan kan hij zijn exclusiviteit verliezen en/of is het de softwareleverancier toegestaan de distributieovereenkomst te beëindigen.

Agentuurschap en software

Indien de distributeur handelt voor rekening van de softwareleverancier en bemiddelt bij het tot stand komen van de softwarelicentieovereenkomsten tussen de softwareleverancier en de afnemer, dan is de distributeur een handelsagent en is er sprake van een agentuurovereenkomst.  De handelsagent gaat geen overeenkomst aan met de afnemer van de software, maar vertegenwoordigt de softwareleverancier.

Verschil tussen licentie en distributie

Het verschil tussen de licentieovereenkomst en de distributieovereenkomst is dat bij een distributieovereenkomst de distributeur verplicht is tot distributie van de software en dat bij een licentieovereenkomst de licentienemer bevoegd is de software te gebruiken. In een licentieovereenkomst wordt vaak opgenomen dat het de licentienemer verboden is de software te distribueren.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring