Distributieovereenkomst wat moet er in staan?

In een distributieovereenkomst worden de afspraken opgenomen tussen de distributeur en zijn leverancier. Wat er in een distributieovereenkomst moet staan is o.a. afhankelijk van de producten en/of diensten die de distributeur van de leverancier afneemt. Heeft u een distributieovereenkomst nodig, zie Distributieovereenkomst opstellen. Hieronder meer informatie over de verschillende onderwerpen in een distributieovereenkomst.

Plaatsen van orders door distributeur

In de distributieovereenkomst wordt opgenomen op welke wijze(n) de distributeur een order kan plaatsen, bijvoorbeeld middels een website, via de e-mail of via een online bestelsysteem van de leverancier. Ook afspraken over het annuleren van een order kunnen onderdeel zijn van de distributieovereenkomst.

Prijzen en verkoopprijzen

Aan de distributieovereenkomst kan een prijslijst worden toegevoegd waarin de prijzen zijn opgenomen waarvoor de distributeur de producten en/of diensten bij de leverancier inkoopt. Ook kunnen in de distributieovereenkomst de afspraken worden opgenomen i.v.m. het wijzigen van de prijzen.

LET OP: Het is in strijd met het mededingingsrecht in de distributieovereenkomst de distributeur te binden aan prijzen waarvoor hij de producten en/of diensten dient te verkopen aan zijn afnemers (de wederverkoopprijs), tenzij er sprake is van een wettelijke uitzonderingssituatie. Het voorschrijven van maximale wederverkoopprijzen is wel toegestaan.

Facturatie & betaling

In de distributieovereenkomst wordt opgenomen wanneer de distributeur wordt gefactureerd en binnen welke termijn de distributeur de facturen dient te betalen. Ook de gevolgen van het niet tijdig betalen van een factuur kunnen in de distributieovereenkomst worden opgenomen.

Levering & verzendkosten

In de distributieovereenkomst wordt opgenomen op welke wijze de orders geleverd worden en voor welke partij de verzendkosten komen. Of aan de distributeur verzendkosten in rekening worden gebracht, kan afhangen van de hoogte van het factuurbedrag van de bestelling.

Exclusiviteit & contractgebied

Partijen kunnen in de distributieovereenkomst exclusiviteit overeenkomen. Dit betekent dat de distributeur het exclusieve recht verkrijgt om de producten en/of diensten in een bepaald gebied te verkopen. In een dergelijk geval dient de leverancier zich te onthouden van het aangaan van een distributieovereenkomst met een andere partij die gevestigd is in het exclusieve gebied van de distributeur. Daarnaast kunnen partijen overeenkomen dat het de leverancier niet is toegestaan gedurende de distributieovereenkomst zelf de producten en/of diensten te verkopen in het exclusieve gebied van de distributeur.

Lees ook: Distributieovereenkomst en het verbod op online verkoop

Minimale afnameverplichting

Met de distributeur kan een minimale afnameverplichting worden overeengekomen. De distributeur dient dan in een bepaalde periode voor minimaal een bepaald bedrag bij de leverancier in te kopen. De minimale afnameverplichting kan gekoppeld worden aan de exclusiviteit. Als de distributeur de minimale afnameverplichting niet haalt, dan vervalt het recht op exclusiviteit en heeft de leverancier het recht een tweede distributeur in het contractgebied aan te stellen.

Looptijd en beëindiging van de distributieovereenkomst

De distributieovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Ook is het verstandig om in de distributieovereenkomst een opzegtermijn op te nemen. In de distributieovereenkomst kan een opsomming worden opgenomen van omstandigheden die de leverancier het recht geeft om de distributieovereenkomst (tussentijds) te ontbinden. Voorbeelden van ontbindingsgronden in de distributieovereenkomst:

 • Faillissement van de distributeur;
 • Het (stelselmatig) te laat betalen van de factuur door de distributeur;
 • Indien de distributeur de reputatie van de leverancier of van de producten en/of diensten van de leverancier schaadt.

Gevolgen beëindiging van de distributieovereenkomst

In de distributieovereenkomst worden de gevolgen van de beëindiging van het distributeurschap opgenomen. De gevolgen van de beëindiging van de distributieovereenkomst kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Dat de distributeur het recht heeft de voorraad aan producten nog te verkopen en dat voorraad niet door de leverancier wordt teruggenomen;
 • Dat de distributeur geen aanspraak kan maken op een (goodwill) vergoeding;
 • Dat de distributeur niet meer gebruik mag maken van de intellectuele eigendomsrechten van de leverancier.

Algemene voorwaarden

Op de distributieovereenkomst en op alle orders die in het kader van de distributieovereenkomst geplaatst worden, kunnen de algemene voorwaarden van de leverancier van toepassing worden verklaard. Vaak worden de algemene voorwaarden van de leverancier als bijlage bij de distributieovereenkomst gevoegd.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring