Inhoud van leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden specifiek gericht op de verkoop van fysieke producten. De term leveringsvoorwaarden wordt ook wel gebruikt indien in het kader van de overeenkomst diensten worden geleverd, alhoewel de definitie “algemene voorwaarden” dan meer op zijn plaats is.

Wat staat er in leveringsvoorwaarden?

De naam zegt het natuurlijk al in de leveringsvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder producten geleverd worden, de leveringscondities. Maar de leveringsvoorwaarden kunnen daarnaast ook de volgende onderwerpen bevatten:

 • Betalingsafspraken;
 • Eigendomsvoorbehoud;
 • Indien van toepassing, de garantievoorwaarden;
 • Indien van toepassing, de montageafspraken;
 • Beperken van de aansprakelijkheid;
 • Overmacht;
 • Opschorting en ontbinding.

De prijzen en een omschrijving van de goederen die geleverd worden, staan niet in de leveringsvoorwaarden. Dit zijn namelijk kernafspraken en die dienen op een andere manier met de klant te worden overeengekomen.

De inhoud van de leveringsvoorwaarden is afhankelijk van de producten die geleverd worden en van de eventuele werkzaamheden die voor klanten worden uitgevoerd. Hieronder worden een paar onderwerpen uit leveringsvoorwaarden nader toegelicht.

Leveringscondities

De leveringscondities bevatten bijvoorbeeld de volgende leveringsafspraken:

 • De wijze van levering;
 • Voor wie de transportkosten zijn;
 • Wanneer het risico van de goederen overgaat op de klant;
 • Dat een overeengekomen leveringstermijn geen fatale termijn is.

Eventueel kan bij de leveringscondities verwezen worden naar Incoterms.

Betalingsvoorwaarden

In de leveringsvoorwaarden staat wanneer de klant wordt gefactureerd en de betalingstermijn. Ook de gevolgen van het niet tijdig betalen van de factuur maken onderdeel uit van de betalingsvoorwaarden. Opschorting van de levering kan een gevolg zijn van een betalingsachterstand.

Eigendomsvoorbehoud

De leverancier kan in de leveringsvoorwaarden zijn eigendom voorbehouden. Dit betekent dat, ondanks de levering van de goederen, de eigendom van de goederen pas overgaat op de klant op het moment dat alle openstaande facturen betaald zijn.

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden kunnen verwerkt worden in de leveringsvoorwaarden, zoals:

 • Garantietermijn;
 • Wijze waarop een beroep kan worden gedaan op de garantie;
 • Waarop de klant recht heeft in het kader van de garantie;
 • Omstandigheden / schades die niet onder de garantie vallen.

Montageafspraken

Worden producten bij de klant gemonteerd, dan kunnen in de leveringsvoorwaarden de afspraken omtrent de montage verwerkt worden. Denk hierbij aan de verplichtingen van de klant, zoals het tijdig toegang verlenen tot de locatie waar de montagewerkzaamheden worden uitgevoerd.

Aansprakelijkheidsbeperkingen & overmacht

In de leveringsvoorwaarden staan schades en omstandigheden (zoals overmacht) waarvoor de leverancier niet aansprakelijk kan worden gesteld, zie ook Aansprakelijkheid beperken in algemene voorwaarden. Hierdoor wordt het bedrijfsrisico van de leverancier beperkt. Ook kan worden opgenomen dat de aansprakelijk beperkt is tot een bepaald bedrag.

Overmacht is een situatie die niet is toe te rekenen aan de leverancier en waardoor de leverancier de overeenkomst niet (verder) kan uitvoeren en er vertraging in de levering ontstaat. In de leveringsvoorwaarden staat een opsomming van voorbeelden van overmachtssituaties.

Opschorting & ontbinding

Redenen voor de leverancier om de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden maken onderdeel uit van de leveringsvoorwaarden. Voorbeelden: faillissement van de klant en wanbetaling.

Leveren aan consumenten

Worden producten (mede) aan consumenten verkocht, dan kan van bepaalde wettelijke bepalingen in de leveringsvoorwaarden niet ten nadele van de consument worden afgeweken, zie ook Consumentenrecht en algemene voorwaarden en zwarte en grijze lijst.

Handel in het buitenland

Worden producten verkocht aan afnemers die in het buitenland gevestigd zijn, dan dient de inhoud van de leveringsvoorwaarden daarop te worden afgestemd. Bij internationale handel is het van belang dat de leveringsvoorwaarden beschikbaar zijn in de taal die de klant begrijpt. Voor het laten vertalen van uw leveringsvoorwaarden zie Algemene voorwaarden vertalen.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring