Software overeenkomst wat moet er in staan?

In een software overeenkomst staan de afspraken tussen de software ontwikkelaar en zijn afnemer. Een paar belangrijke onderwerpen van de software overeenkomst zijn: specificaties van de software, vergoeding, facturatie- en betalingsafspraken, oplevering & acceptatie en licentie of overdracht. Voor het laten opstellen van een software overeenkomst zie Software overeenkomst opstellen.

Omschrijving van de software

In de software overeenkomst staat gespecificeerd wat voor een software ontwikkeld gaat worden. De specificaties waaraan de software moet voldoen kunnen in een bijlage worden opgenomen die aan de software overeenkomst wordt toegevoegd. De software overeenkomst kan betrekking hebben op: programmatuur, (mobiele) applicatie, website, e.d.

Standaard softwareprogrammatuur en maatwerk software

In de software overeenkomst kan een onderscheid worden gemaakt tussen standaard softwareprogrammatuur en maatwerk software. Standaard softwareprogrammatuur is voor meerdere afnemers ontwikkeld. De software die voor een afnemer ontwikkeld wordt, kan deels bestaan uit standaard softwareprogrammatuur. Maatwerk software is (het gedeelte van) de software die ontwikkeld wordt naar het idee van de afnemer. Vaak wordt in een software overeenkomst opgenomen dat het de software ontwikkelaar niet is toegestaan de maatwerk software aan een derde ter beschikking te stellen. Voor standaard softwareprogrammatuur geldt dat niet. De intellectuele eigendomsrechten op de standaard softwareprogrammatuur blijven bij de software ontwikkelaar, of bij zijn licentiegever, berusten.

Vergoeding en facturatie

In de software overeenkomst staat de hoogte van de vergoeding die de afnemer voor het ontwikkelen van de software aan de software ontwikkelaar moet betalen. Ook staat in de software overeenkomst wanneer de afnemer door de software ontwikkelaar gefactureerd wordt. Facturatie in termijnen is bij een software overeenkomst gebruikelijk. Indien aan de afnemer een licentie wordt verleend op gebruik van de software, dan kan, naast de vergoeding voor het ontwikkelen van de software, een periodieke licentievergoeding aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Overdracht of licentie

In de software overeenkomst dient te worden opgenomen of:

  • De intellectuele eigendomsrechten op de maatwerk software worden overgedragen aan de afnemer; of
  • Aan de afnemer een (exclusieve) licentie wordt verleend voor het gebruik van de maatwerk software.

Onder voorbehoud van betaling

Het is voor een software ontwikkelaar verstandig om in de software overeenkomst op te nemen dat de overdracht van intellectuele eigendomsrechten slechts plaatsvindt of dat de licentie slechts wordt verleend nadat de vergoeding voor de ontwikkeling van de software is betaald.

Oplevering en acceptatie

In de software overeenkomst staat wanneer de software opgeleverd dient te worden. Eventueel kan worden opgenomen dat dit een streefdatum is en geen fatale termijn. Vervolgens staan de afspraken i.v.m. de testperiode en acceptatie in de software overeenkomst, bijvoorbeeld hoe lang de afnemer de tijd krijgt om de software te testen en om eventuele fouten aan de software ontwikkelaar door te geven.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring