Auteursrechten en software

Software wordt door de Auteurswet beschermd indien het oorspronkelijk is in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is. Er is sprake van een eigen intellectuele schepping indien de software niet is ontleend aan reeds bestaande software. De software dient d.m.v. creatieve arbeid tot stand te zijn gekomen om voor bescherming op grond van de Auteurswet in aanmerking te komen. De meeste software zal auteursrechtelijk beschermd zijn.

De maker van de software in de zin van de Auteurswet

De auteursrechten op de software berusten bij de maker. De maker van de software is de softwareontwikkelaar, zie ook Wie is de maker van een werk in de zin van de Auteurswet? Ook indien de software in opdracht van een opdrachtgever wordt ontwikkeld, is de softwareontwikkelaar de maker van de software in de zin van de Auteurswet. Het feit dat de software wordt ontwikkeld naar het idee van de opdrachtgever of het feit dat de opdrachtgever betaald heeft voor de ontwikkeling van de software, maakt de opdrachtgever nog niet de maker van de software in de zin van de Auteurswet.

Software ontwikkeld in dienstverband

Indien de software is ontwikkeld in dienstverband, dan berusten de auteursrechten op het werk bij de werkgever. Het dient daarbij te gaan om een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. De auteursrechten berusten enkel bij de werkgever indien de arbeidstaak van de werknemer het ontwikkelen van dergelijke software is of indien de werknemer de software heeft ontwikkeld naar aanleiding van een concrete opdracht die door de werkgever aan de werknemer is verleend.

Overdracht auteursrechten

De auteursrechten op software kunnen enkel worden overgedragen door middel van een schriftelijke overeenkomst. Zolang dat niet is gebeurd, berusten de auteursrechten op de software bij de maker. Zie: Overeenkomst overdracht auteursrechten voor het laten opstellen van een dergelijke overeenkomst

Licentie tot gebruik van software en de broncode

De maker verleent aan de opdrachtgever of aan zijn klanten het recht om de software te gebruiken, de zogenaamde licentie. Het recht op gebruik van software op grond van een licentieovereenkomst zal meestal niet tevens de afgifte van de broncode omvatten. Door afgifte kan de broncode in verkeerde handen vallen. De afgifte van de broncode leidt niet tot verlies van het auteursrecht op de software, maar maakt inbreuk wel makkelijker. In de rechtspraak is een aantal keer geoordeeld dat de softwareontwikkelaar, die software op maat voor een klant had gemaakt, de broncode aan de klant moest verstrekken. De klant stelde namelijk dat hij de broncode nodig had om onderhoud te plegen aan de software.

De afspraken i.v.m. de softwarelicentie worden in een licentieovereenkomst vastgelegd. Zie: Softwarelicentieovereenkomst voor het laten opstellen van een licentieovereenkomst voor software.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring