Werk in de zin van de Auteurswet

In de Auteurswet wordt het werk van letterkunde, wetenschap of kunst beschermd. In artikel 10 lid 1 Auteurswet is opgenomen:

Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:

 1. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften;
 2. toneelwerken;
 3. mondelinge voordrachten;
 4. choreografische werken;
 5. muziekwerken met of zonder woorden;
 6. teken-, schilder-, bouw,- beeldhouwwerken;
 7. aardrijkskundige kaarten;
 8. ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde of andere wetenschappen;
 9. fotografische werken;
 10. filmwerken;
 11. werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;
 12. computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal.

Deze opsomming is niet limitatief. Een voortbrengsel kan ook onder het auteursrecht vallen indien deze niet valt onder artikel 10 lid 1 Auteurswet. Volgens de Hoge Raad dient het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter te hebben en het persoonlijk stempel van de maker te dragen om te worden beschouwd als een werk in de zin van de Auteurswet.

Verveelvoudigen en openbaar maken van het werk

Enkel de maker van het werk (zie ook Wie is de maker van een werk in de zin van de Auteurswet?) heeft het recht het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij de maker de auteursrechten op het werk heeft overgedragen of een derde een gebruiksrecht (licentie) heeft verleend.

Software in de Auteurswet

Software is een werk in de zin van de Auteurswet. Vaak wordt aan gebruikers een licentie door de maker verleend om de software te gebruiken. Een dergelijke licentie kan exclusief zijn, ingeval van maatwerk software, of niet exclusief, ingeval van standaard software. De licentie kan voor een bepaalde tijd worden verleend of voor onbepaalde tijd. Voor het gebruik van software zal meestal aan de gebruiker een licentievergoeding in rekening worden gebracht. Zie voor meer informatie hierover Auteursrechten en software.

Bescherming van een idee

Een idee, hoe nieuw en inventief ook, wordt door het auteursrecht niet beschermd. Een idee kan wel vastgelegd worden in het i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Indien een idee wordt uitgewerkt in een plan van aanpak of een concept, dan kan het wel onder de Auteurswet vallen.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring