Blog rechtsgebied: Intellectuele eigendomsrechten

Wat zijn persoonlijkheidsrechten?

De maker van het werk in de zin van de Auteurswet heeft persoonlijkheidsrechten. De persoonlijkheidsrechten zijn gebaseerd op de persoonlijke band die tussen de maker en zijn werk bestaat. De persoonlijkheidsrechten houden in het kort in dat de maker van een werk, zelfs nadat hij zijn auteursrechten heeft overgedragen, de volgende rechten heeft:

Lees verder >

Wat is een licentieovereenkomst?

De licentieovereenkomst is de overeenkomst waarbij aan de licentienemer het recht wordt verleend om gebruik te maken van werk in de zin van de Auteurswet of andere intellectuele eigendomsrechten van de licentiegever. Een licentieovereenkomst kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

Lees verder >

Licentieovereenkomst wat moet er in staan?

Middels een licentieovereenkomst wordt door de licentiegever aan de licentienemer het recht verleend om gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van een werk. De inhoud van een licentieovereenkomst is afhankelijk van het werk waarop de licentieovereenkomst betrekking heeft. Een softwarelicentieovereenkomst ziet er anders uit dan de licentie voor het gebruiken van tekst of een ontwerp.

Lees verder >

Handelsnaamwet en het verbieden van het voeren van gelijke handelsnaam

Artikel 5 van de Handelsnaamwet luidt:

“Het is verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”

Lees verder >

Wie is de maker van een werk in de zin van de Auteurswet?

Om te beoordelen wie een beroep kan doen op het auteursrecht dient vastgesteld te worden wie de maker is van het werk. Voor het makerschap is niet beslissend wie het werk tot stand heeft gebracht, maar wie de geestelijke prestatie heeft verricht. In de Auteurswet zijn bewijsvermoedens ten aanzien van het makerschap opgenomen. De persoon die staat aangeduid bij het werk wordt vermoed de maker te zijn.

Lees verder >

Wat is het portretrecht?

Het portretrecht geeft de geportretteerde het recht, onder bepaalde voorwaarden, zich te verzetten tegen publicatie van een foto, film of afbeelding waarop hij staat afgebeeld. Het portretrecht is opgenomen in de Auteurswet.

Lees verder >

Verkrijgen van auteursrechten

Het auteursrecht verkrijgt u automatisch indien u de maker van een werk bent in de zin van de Auteurswet

Lees verder >

Wat is een overeenkomst overdracht auteursrechten?

De overeenkomst tot overdracht van auteursrechten is de overeenkomst waarbij de auteursrechten op een werk worden overgedragen van de rechthebbende op de auteursrechten naar een andere partij. Auteursrechten kunnen enkel middels een schriftelijke overeenkomst worden overgedragen.

Lees verder >

Werk in de zin van de Auteurswet

In de Auteurswet wordt het werk van letterkunde, wetenschap of kunst beschermd. In artikel 10 lid 1 Auteurswet is opgenomen:

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie