Algemene voorwaarden marketingbureau

Voor een marketingbureau is het belangrijk over goede algemene voorwaarden te beschikken, zodat bedrijfsrisico’s worden beperkt en klanten duidelijk worden gewezen op hun eigen verantwoordelijkheden. Wij zijn u graag van dienst bij het opstellen van maatwerk algemene voorwaarden voor uw marketingbureau. In het opstellen van algemene voorwaarden voor (online) marketingdiensten hebben wij jarenlange ervaring. Voor zeer veel verschillende soorten (online) marketingbureaus hebben wij de algemene voorwaarden mogen opstellen.

Prijs opstellen algemene voorwaarden marketingbureau: vanaf € 399,-

De prijs voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw marketingbureau is o.a. afhankelijk van het soort marketingdiensten dat uw marketingbureau levert.

>> Offerte aanvragen voor algemene voorwaarden marketingbureau opstellen 

Uiteraard kunt u ook via de e-mail of telefonisch 070-3923995 een offerte aanvragen. Nadat wij in kennis zijn gesteld van alle bedrijfsactiviteiten van uw marketingbureau, ontvangt u een offerte voor het opstellen van de algemene voorwaarden.

Voor vragen over de algemene voorwaarden of over overige juridische documenten voor uw marketingbureau kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Naast algemene voorwaarden stellen wij ook de privacyverklaring en opdrachtovereenkomst op voor uw marketingbureau.

Werkwijze algemene voorwaarden marketingbureau opstellen

Voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw marketingbureau hebben wij bepaalde informatie nodig. Derhalve zal voorafgaand aan het opstellen van de algemene voorwaarden een telefonische afspraak met u worden gemaakt om meer informatie te vergaren over uw marketingbureau en de marketingdiensten die u levert. Na dit gesprek wordt een aanvang gemaakt met het opstellen van de algemene voorwaarden. Mr. Mirjam Geuze is de algemene voorwaarden specialist die de algemene voorwaarden voor uw marketingbureau opstelt.

Levering van de algemene voorwaarden

U ontvangt de algemene voorwaarden via de e-mail in een Word-document, zodat u zelf o.a. de lay-out van de algemene voorwaarden kan aanpassen naar uw wensen. Het is van belang dat u na de levering de algemene voorwaarden goed doorleest om te controleren of de algemene voorwaarden geheel naar uw wens zijn en in overeenstemming zijn met de handelswijze van uw marketingbureau.

Prijs inclusief correctieronde

Indien u na de levering van de algemene voorwaarden nog aanpassingen wenst, dan kunt u die aanpassingen doorgeven. Vervolgens worden de aanpassingen kosteloos verwerkt. De prijs voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw marketingbureau is inclusief correctieronde.

Inhoud algemene voorwaarden marketingbureau

De inhoud van de algemene voorwaarden voor uw marketingbureau is afhankelijk van de marketingdiensten die uw marketingbureau verleent en van de afspraken die met klanten worden gemaakt. Hieronder een omschrijving van de verschillende onderwerpen die in de algemene voorwaarden voor een marketingbureau kunnen worden opgenomen.

Offertes van het marketingbureau

In de algemene voorwaarden staat informatie omtrent de offertes van uw marketingbureau, zoals dat offertes en voorstellen vrijblijvend zijn. Indien (soms) bij een offerte of voorstel ideeën/ontwerpen worden gevoegd, dan wordt opgenomen dat deze ideeën/ontwerpen niet mogen worden gebruikt als de opdracht niet wordt verleend en de gevolgen indien in strijd hiermee wordt gehandeld.

Verplichtingen van de klant

De klant dient zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de marketingdiensten. Een opsomming van de verplichtingen van uw klanten staat in de algemene voorwaarden. Welke verplichtingen dat zijn, is vooraf lastig te zeggen aangezien deze verplichtingen afhangen van het soort marketingdiensten dat wordt geleverd. Verplichtingen kunnen zijn, het verstrekken van content en/of toegang verlenen tot bepaalde accounts. Dat laatste is o.a. van belang indien er sprake is van het beheren van online advertenties, het uitvoeren van website ontwerpwerkzaamheden of zoekmachine optimalisatie (SEO).

Levering van producten

Indien fysieke producten, zoals drukwerk, aan de klant worden geleverd, dan staan in de algemene voorwaarden de afspraken over de levering. Leveringsafspraken zijn afspraken over de verzendkosten en het risico-overgang.

Intellectuele eigendomsrechten

Een belangrijk onderdeel van de algemene voorwaarden voor een marketingbureau zijn de bepalingen over intellectuele eigendomsrechten. Een marketingbureau vervaardigt namelijk werk in de zin van de Auteurswet, zoals ontwerp van logo, huisstijl, online advertenties en websites. De afspraken over de gebruiksrechten (licenties) op het werk staan in de algemene voorwaarden.

Indien auteursrechten aan de klant worden overgedragen, dan volgt uit de Auteurswet dat dergelijke afspraken dienen te worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Voor het laten opstellen van een dergelijke overeenkomst zie overeenkomst overdracht van auteursrechten opstellen.

Aansprakelijkheid van marketingbureau beperken

In de algemene voorwaarden staan schades waarvoor uw marketingbureau niet aansprakelijk is. Voor een marketingbureau kan bij de beperking van aansprakelijkheid o.a. gedacht worden aan het uitsluiten van de aansprakelijkheid voor:

  1. Niet behaalde gewenste (omzet)resultaten en/of geen stijging van websitebezoekers, de verbintenis is een inspanningsverbintenis zonder garantie van resultaat;
  2. Schade ontstaan doordat content verstrekt door de klant niet correct of volledig is;
  3. Fouten in (online) gepubliceerd werk en dit het gevolg is van het niet of niet volledig controleren door de klant van het opgeleverde werk;
  4. Voor zover relevant, schade en/of niet kunnen uitvoeren van de overeenkomst door wijzigingen in de voorwaarden of het beleid van een zoekmachine of een social media platform;
  5. Schade die ontstaan is door overmacht. In de algemene voorwaarden staan situaties die onder overmacht vallen.

Indien uw marketingbureau beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering, dan wordt in de algemene voorwaarden een verwijzing gemaakt naar de aansprakelijkheidsverzekering.

Tariefwijziging

Indien marketingdiensten worden geleverd waarvoor een periodieke vergoeding in rekening wordt gebracht, dan is het relevant in de algemene voorwaarden een bepaling op te nemen over tariefwijzigingen. Afspraken over tariefwijziging zijn bijvoorbeeld: Op welke wijze de klant in kennis wordt gesteld van de tariefwijziging en hoe ver van tevoren deze mededeling aan de klant wordt gedaan.

Verwerkersovereenkomst toevoegen aan de algemene voorwaarden

Sommige marketingbureaus verwerken in opdracht van de klant persoonsgegevens, zoals leads. Indien uw marketingbureau persoonsgegevens in opdracht van de klant verwerkt, dan is uw marketingbureau een verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG eist dat de afspraken over deze verwerkingen worden vastgelegd. Dit kan in een aparte verwerkersovereenkomst. Maar i.p.v. het werken met een aparte verwerkersovereenkomst is het praktischer deze afspraken op te nemen in de algemene voorwaarden. Aan de algemene voorwaarden wordt dan een hoofdstuk “Verwerkersovereenkomst” toegevoegd. In dit hoofdstuk “Verwerkersovereenkomst” staan de afspraken die ingevolge de AVG vastgelegd moeten worden.

Offerte aanvragen algemene voorwaarden marketingbureau

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring