Wet handhaving consumentenbescherming

Per 13 juni 2014 is de Wet handhaving consumentenbescherming in werking getreden. De Wet handhaving consumentenbescherming vervangt o.a. de Wet overeenkomsten op afstand. De Wet handhaving consumentenbescherming is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de Europese richtlijn betreffende consumentenrechten.

Voor wie is de nieuwe wetswijziging relevant?

De Wet handhaving consumentenbescherming is van toepassing op bedrijven die met consumenten overeenkomsten aangaan:

 • Op afstand, zoals het verkopen van producten of diensten via een webshop;
 • Buiten de verkoopruimte, zoals deur-tot-deur en straatverkoop of de overeenkomst die tot stand komt tijdens een dagtocht, waarbij het aanprijzen van producten voorop staat;
 • In een winkel.

Overeenkomsten die buiten de werkingssfeer van de Wet handhaving consumentenbescherming vallen zijn overeenkomsten betreffende sociale dienstverlening en gezondheidszorg, gokactiviteiten, financiële diensten, pakketreizen, passagiersvervoersdiensten, onroerende zaken, overeenkomsten waarvoor een notariële akte is vereist en overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimte waarbij de betalingsverplichting van de consument € 50,- of minder is. Onder “overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimte” wordt in dit kader niet verstaan de overeenkomst die tot stand komt via een webshop.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste regels die gelden door de invoering van de Wet handhaving consumentenbescherming.

Vooraf aangevinkt vakje mag niet

De consument kan enkel gebonden worden aan een aanvullende dienst of aankoop indien de consument daar uitdrukkelijk akkoord mee is gegaan, bijvoorbeeld door het aanvinken van het vakje “Ik ga hiermee akkoord”. Het aanvinkje mag niet al voor de consument aangevinkt zijn. Onder een aanvullende dienst dient o.a. te worden verstaan het aangaan van een onderhoudscontract bij de koop van een wasmachine. Het verwerken van de toestemming in de algemene voorwaarden, wordt niet gezien als uitdrukkelijke toestemmingen en is dus niet voldoende. Heeft de consument niet zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven, dan is hij niet gebonden aan de verbintenis. Is de aanvullende dienst gratis, dan hoeft de consument niet zijn uitdrukkelijk akkoord te geven.

Informatieplichten bij de verkoop in een winkel

Indien de overeenkomst in een winkel tot stand komt, dan moet de winkelier de volgende informatie aan de consument verstrekken, voor zover deze niet reeds duidelijk uit de context blijkt:

 • De kenmerken van het product of de dienst;
 • De identiteit van de winkelier, zoals handelsnaam en telefoonnummer;
 • De totale prijs van het product of dienst inclusief de btw en indien van toepassing de afleveringskosten;
 • Indien van toepassing, de wijze van betaling, levering, nakoming, de (op)leveringstermijn en het beleid van de winkelier inzake klachtenbehandeling;
 • Voor zover van toepassing, de commerciële garantie;
 • Voor zover van toepassing, de looptijd van de overeenkomst en de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;
 • Voor zover van toepassing, de functionaliteit van digitale inhoud, met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen;
 • Voor zover van toepassing, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de winkelier op de hoogte is, bijvoorbeeld of een grafische kaart voldoet om een bepaald computerspel te draaien.

Informatieplicht bij verkoop op afstand of buiten de verkoopruimte

De consument is enkel gebonden aan de overeenkomst die op afstand wordt gesloten of buiten de verkoopruimte indien de verkoper op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie aan de consument heeft verstrekt:

 • De kenmerken van de producten of de diensten;
 • De identiteit van de verkoper, zoals zijn handelsnaam;
 • Het geografisch adres waar de verkoper gevestigd is (geen postbus) en het telefoonnummer, fax en e-mailadres van de verkoper, indien beschikbaar;
 • Het geografisch adres waar de consument een klacht kan indienen indien dit anders is dan het geografisch vestigingsadres van de verkoper;
 • De totale prijs van het product of dienst inclusief de btw en indien van toepassing de afleveringskosten;
 • De wijze van betaling, levering, uitvoering, de (op)leveringstermijn en voor zover van toepassing het klachtenafhandelingsbeleid van de verkoper;
 • Indien de consument het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, de voorwaarden, de termijn van het herroepingsrecht, de wijze waarop de consument een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en het modelformulier dat de consument kan gebruiken voor het ontbinden van de overeenkomst. Om aan deze informatieplicht te voldoen kan een Europees standaard formulier naar de consument worden gestuurd, zie voor deze formulieren Modelformulier voor uitoefenen herroepingsrecht;
 • Voor zover van toepassing, het feit dat de consument de kosten van het terugzenden van het product zal moeten dragen en de hoogte van deze kosten, indien het geleverde product niet met de reguliere post naar de verkoper kan worden teruggestuurd;
 • Dat de verkoper de prijs van het product of dienst terugbetaalt indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht;
 • Indien er niet voorzien is in het recht van ontbinding van de overeenkomst, de informatie dat de consument geen recht van ontbinding heeft of, voor zover van toepassing, de omstandigheden waarin de consument afstand doet van zijn recht van ontbinding;
 • Een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg dat het afgeleverde product aan de overeenkomst moet beantwoorden;
 • Voor zover van toepassing, de commerciële garantie;
 • Voor zover van toepassing, de looptijd van de overeenkomst en de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;
 • Voor zover van toepassing, de functionaliteit van digitale inhoud, met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen;
 • Voor zover van toepassing, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de verkoper op de hoogte is;
 • Voor zover van toepassing, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechtingsprocedures waarbij de verkoper zich heeft aangesloten, en de wijze waarop daar toegang toe is.

Termijn van het herroepingsrecht is verlengd

De consument heeft het recht de overeenkomst die op afstand is gesloten of de overeenkomst die buiten de verkoopruimte tot stand is gekomen binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn waarbinnen de consument een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht is gewijzigd van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen.

Aanvang termijn herroepingsrecht

Bij de levering van de dienst vangt de termijn van het herroepingsrecht aan op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Bij de levering van producten vangt de termijn van het herroepingsrecht aan op het moment dat alle producten die deel uit maken van de bestelling door de consument zijn ontvangen.

Wijze waarop de consument een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht

De consument kan een beroep doen op zijn herroepingsrecht door gebruik te maken van het modelformulier dat door de verkoper wordt verstrekt of door op een andere wijze ondubbelzinnig aan de verkoper kenbaar te maken dat hij een beroep doet op zijn recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien de consument via de e-mail zijn herroepingsrecht inroept, dan dient de verkoper aan de consument te bevestigen dat hij de verklaring van de consument heeft ontvangen.

De bestelknop in een webshop moet aangepast worden

Voor de consument moet het duidelijk zijn dat hij door het plaatsen van een bestelling in een webshop een betalingsverplichting jegens de verkoper heeft. Daarvoor dient de bestelknop van de webshop aangepast te worden. In de wet is opgenomen dat de tekst “Bestelling met betalingsverplichting” op de bestelknop voldoet aan de wettelijke eis. Dus enkel de tekst “Plaats bestelling” op de bestelknop is niet voldoende.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring