Hoe verwijs ik naar algemene voorwaarden?

Het is belangrijk dat uw wederpartij voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst gewezen wordt op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Wordt de wederpartij niet gewezen op de algemene voorwaarden, dan zijn de algemene voorwaarden vernietigbaar. Doet de wederpartij een beroep op de vernietigbaarheid, dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing en kunt u geen beroep doen op uw algemene voorwaarden. Onze klanten stellen ons geregeld terecht de vraag: “Hoe moet ik verwijzen naar mijn algemene voorwaarden?”

Er zijn verschillende manieren om te verwijzen naar uw algemene voorwaarden, zodat u voldoet aan uw informatieplicht. Hieronder voorbeelden van verwijzingen naar algemene voorwaarden die mogelijk zijn.

In offerte verwijzen naar algemene voorwaarden

Een goede manier om naar de algemene voorwaarden te verwijzen is door de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden in uw offerte te vermelden. De algemene voorwaarden kunnen als bijlage bij de offerte gevoegd worden. Wordt de offerte via de e-mail gestuurd, dan kunnen de algemene voorwaarden als bijlage via de e-mail naar de potentiële afnemer gemaild worden. In de offerte kan bijvoorbeeld het volgende worden opgenomen:

“Op deze offerte en op alle overeenkomsten die u met [bedrijfsnaam] aangaat zijn de algemene voorwaarden van [bedrijfsnaam] van toepassing. De algemene voorwaarden zijn als bijlage bij deze offerte gevoegd. Door akkoord te gaan met deze offerte verklaart u tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van [bedrijfsnaam] en deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen.”

Ook is het mogelijk een link op te nemen in de offerte die verwijst naar de algemene voorwaarden op uw website, zie hieronder.

Met link verwijzen naar algemene voorwaarden

Indien de overeenkomst met uw afnemers via de e-mail tot stand komt, dan kunt u middels een link in een e-mail verwijzen naar de algemene voorwaarden, mits u diensten levert in de zin van de Dienstenrichtlijn, zie Is verwijzen naar algemene voorwaarden op website voldoende? Ook wij hanteren algemene voorwaarden en standaard staat onderaan onze e-mailberichten het volgende:

“Op alle overeenkomsten tussen u en Juridische Supermarkt zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zie www.juridische-supermarkt.nl/algemene-voorwaarden-juridische-supermarkt.”

Als op de link naar de algemene voorwaarden wordt geklikt, dienen de algemene voorwaarden op een dergelijke wijze op de website gepresenteerd te worden zodat de algemene voorwaarden eenvoudig kunnen worden opgeslagen en geprint. Het is daarom verstandig de algemene voorwaarden (mede) in een PDF bestand op uw website te plaatsen.

In contract verwijzen naar algemene voorwaarden

Komen overeenkomsten met uw afnemers tot stand door het ondertekenen van een schriftelijk contract, dan raden wij u aan in het contract een apart artikel op te nemen genaamd “Algemene voorwaarden”. Het artikel “Algemene voorwaarden” staat vaak aan het einde van het contract. In dit artikel kan bijvoorbeeld het volgende worden opgenomen:

“Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van [bedrijfsnaam] van toepassing. Door deze overeenkomst te ondertekenen verklaart [naam afnemer] de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van [bedrijfsnaam].”

De algemene voorwaarden worden als bijlage bij het contract gevoegd.

Op factuur verwijzen naar algemene voorwaarden is te laat

Bedrijven vermelden vaak hun algemene voorwaarden op de factuur. Over het algemeen wordt aangenomen dat de algemene voorwaarden dan te laat aan de klant ter beschikking worden gesteld. De algemene voorwaarden moeten namelijk voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ter hand worden gesteld, zie ook Informatieplicht bij algemene voorwaarden. De factuur wordt gestuurd na het tot stand komen van de overeenkomst en daardoor is de kennisgeving te laat.

Online aanvaarden van algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen online aanvaard worden indien de wederpartij bij het plaatsen van de bestelling aanklikt dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden, zie ook Ter beschikking stellen algemene voorwaarden webshop. Naast het zogenaamde aanvinkvakje dient een link te staan naar uw algemene voorwaarden op uw website.

Verwijzen naar gedeponeerde algemene voorwaarden

Uit de jurisprudentie volgt dat het aan de wederpartij mededelen dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel of bij de griffie van een rechtbank, onvoldoende wordt geacht voor gebondenheid aan de algemene voorwaarden. De wederpartij heeft in een dergelijk geval de geldigheid niet aanvaard. Het is wel voldoende om naar de gedeponeerde algemene voorwaarden te verwijzen indien het niet mogelijk is om de algemene voorwaarden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ter hand te stellen, zie ook Algemene voorwaarden deponeren KvK.

Niet reageren op verwijzing naar algemene voorwaarden

Uit de rechtspraktijk volgt dat het niet reageren op een verwijzing naar algemene voorwaarden of het niet reageren op ter hand gestelde of toegezonden algemene voorwaarden geldt als een aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden laten opstellen of controleren

Heeft u nog geen algemene voorwaarden waarnaar verwezen kan worden? Ga naar offerte algemene voorwaarden opstellen voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw bedrijf. U ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk een offerte voor het opstellen van uw algemene voorwaarden. Beschikt u wel over algemene voorwaarden, maar weet u niet of uw algemene voorwaarden correct en volledig zijn, dan kunt u door ons gratis uw algemene voorwaarden laten controleren.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring