Wat moet er in algemene voorwaarden staan?

In algemene voorwaarden moeten bepalingen staan waaruit duidelijk de rechten en plichten volgen van de klant en van de partij die de algemene voorwaarden hanteert. De volgende bepalingen maken meestal onderdeel uit van algemene voorwaarden:

 • Definities;
 • Offertes en/of aanbiedingen;
 • Totstandkoming van de overeenkomst;
 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant;
 • (Op)levering;
 • Facturatie, betaling en incassokosten;
 • Overmacht;
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen;
 • Opschorting en ontbinding;
 • Intellectuele eigendomsrechten;
 • Geheimhouding;
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Dit is slechts een opsomming van gebruikelijke bepalingen die in algemene voorwaarden worden opgenomen. De inhoud van de bovengenoemde bepalingen en de overige bepalingen die aan de algemene voorwaarden toegevoegd moeten worden is o.a. afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten, of u internationaal zaken doet en of u overeenkomsten aangaat met bedrijven, consumenten of beide.

Bedrijven en consumenten als klant

Zijn uw klanten zowel bedrijven als consumenten, dan dient bij het opstellen van algemene voorwaarden een onderscheid te worden gemaakt tussen de klant zijnde een bedrijf en de klant zijnde een consument. In de wet zijn namelijk dwingendrechtelijke bepalingen opgenomen, waarvan niet kan worden afgeweken als de klant een consument is. Zie voor meer informatie hierover Zwarte en grijze lijst algemene voorwaarden.

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Snelle levering
 • Garantie