Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn een opsomming van algemene afspraken. De “Algemene voorwaarden” is een document waarin o.a. de algemene rechten en plichten van uw klanten staan. Vaak hebben de algemene voorwaarden mede als doel de risico’s van een bedrijf te beperken. Om die reden staan in algemene voorwaarden meestal aansprakelijkheidsbeperkingen.

Algemene voorwaarden verklaart u van toepassing op de overeenkomsten die u afsluit met klanten. Door algemene voorwaarden te hanteren, worden de overeenkomsten die u met uw klanten aangaat minder omvangrijk. Veel van de afspraken die u met uw klant wenst te maken, kunnen namelijk in de algemene voorwaarden verwerkt worden.

Het is mogelijk dat u niet werkt met (schriftelijke) overeenkomsten, maar met (digitale) offertes. Op (digitale) offertes kunnen ook algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. Daarnaast is het zeer gebruikelijk op overeenkomsten die online tot stand komen, zoals bestellingen bij een webshop of het aanmaken van een account op een online platform, algemene voorwaarden van toepassing te verklaren.

Algemene voorwaarden nodig? Voor uw bedrijf stellen wij maatwerk algemene voorwaarden op. Vraag vrijblijvend een offerte aan voor algemene voorwaarden opstellen.

Algemene voorwaarden in de wet

In de wet zijn algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestatie aangeven (…)

Kernafspraken horen niet in algemene voorwaarden thuis. De kern staat in de overeenkomst. Kernafspraken zijn bijvoorbeeld: (i) De prijs of het tarief , (ii) de omschrijving van het product, de dienst of de werkzaamheden die (op)geleverd wordt respectievelijk uitgevoerd worden en (iii) voor zover van toepassing, de looptijd van de overeenkomst.

In de wet zijn i.v.m. algemene voorwaarden de zwarte lijst en grijze lijst opgenomen. Indien in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een overeenkomst met een consument een bepaling staat die voorkomt in de zwarte lijst of de grijze lijst, dan is de bepaling onredelijk bezwarend (zwarte lijst) of wordt de bepaling vermoed onredelijk bezwarend te zijn (grijze lijst).

Inhoud van algemene voorwaarden

In algemene voorwaarden worden vaak o.a. de onderstaande onderwerpen verwerkt:

 • Wijze van totstandkoming van de overeenkomst;
 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Betalingsvoorwaarden;
 • Verplichtingen van de klant;
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen;
 • Overmacht;
 • Ontbindingsgronden.

De bepalingen die in de algemene voorwaarden belangrijk zijn, hangt o.a. af van het soort overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard en van de sector waarin uw bedrijf werkzaam is.

Andere benamingen voor algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden ook wel leveringsvoorwaarden of verkoopvoorwaarden genoemd. Deze termen kunnen gebruikt worden indien de algemene voorwaarden betrekking hebben op de verkoop van producten.

“De kleine lettertjes” duiden ook op de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden kunnen namelijk in kleine lettertjes op de achterkant van een offerte of inschrijfformulier staan. Overigens dienen de kleine lettertjes niet dermate klein te zijn zodat de algemene voorwaarden niet goed leesbaar zijn. De algemene voorwaarden dienen zonder vergrootglas gelezen te kunnen worden.

Webshop voorwaarden zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de (koop)overeenkomst die via een webshop tot stand komt. Gebruiksvoorwaarden voor een online platform of bemiddelingswebsite zijn ook een soort algemene voorwaarden. Hebben de algemene voorwaarden betrekking op een licentie, dan worden deze voorwaarden ook wel licentievoorwaarden genoemd.

Hoe moet ik algemene voorwaarden gebruiken?

U dient uw klant in kennis te stellen van de inhoud van de algemene voorwaarden. Deze kennisgeving dient te geschieden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst. De algemene voorwaarden kunnen gevoegd worden bij de offerte of de overeenkomst of kunnen gemaild worden naar de (potentiële) klant. Indien u een dienstverlener bent in de zin van de Europese Dienstenrichtlijn, dan kunt u volstaan met een verwijzing naar de algemene voorwaarden op uw website, zie Informatieplicht algemene voorwaarden dienstverleners versoepeld. Komt de overeenkomst online tot stand, dan is verstandig om de klant, voordat hij de bestelling plaatst, te laten aanvinken dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn vernietigbaar indien de inhoud van de algemene voorwaarden niet op de juiste wijze aan de klant kenbaar is gemaakt.

Meer over het ter beschikking stellen van algemene voorwaarden: Informatieplicht bij algemene voorwaarden en Hoe verwijs ik naar algemene voorwaarden?

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring